Нови изазови за наставу математике

Каталошки број програма: 400  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Данка Пајић, Професор разредне наставе , ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“; Весна Лазаревић, Специјалиста методике наставе математике, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“

Данка Пајић, Професор разредне наставе , ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“; Весна Лазаревић, Специјалиста методике наставе математике, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе математике у области израде задатака и развоја критичког мишљења. Развијање специфичних компетенција наставника за самосталан рад у оквиру педагошке праксе.

Проширивање знања наставника о педагошким основама доброг задатка; Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције, задатака који подстичу развој математичког мишљења ученика, као и за успешно решавање таквих задатака Оспособљавање учитеља и професора математике да израђују задатке за увежбавање градива, контролних задатака за проверу знања, Обучавање за избор критеријума при изради различитих врста задатака.

По завршеном семинару очекује се да ће наставници проширити знања о педагошким основама доброг задатка; да ће знати да самостално креирају задатке који ангажују различите когнитивне функције и који подстичу развој математичког мишљења ученика као и за оспособљавање ученика за успешно решавање таквих задатака. Учитељи и професори математике ће бити оспособљени за израду различитих типова задатака за увежбавање градива и за самостално састављање контролних задатака за проверу знања, као и за избор критеријума при изради различитих врста задатака, као и задатака који подстичу развој критичког мишљења.

  • 1. дан
    • Задаци у традиционалној и савременој школи и поступак решавања сложенијих математичких задатака
    • Корак по корак до решења
    • Maтематички задаци са обележјима стандарда
    • Задаци који подстичу развој критичког мишљења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.