Контекстуални задаци у настави математике

Каталошки број програма: 415  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић“

Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачањe компентенција наставника за планирање и организацију контекстуалне наставе ради постизања веће мотивисаности ученика, развијања логичког мишљења и формирања функционалних знања кроз активности које математику повезују са свакодневним животом.

Упознавање полазника са: • Појмовима контекстуална настава, контекстуални задаци • Резултатима истраживања о успешности ученика приликом решавања контекстуалних задатака • Потешкоћама у решавању текстуалних задатака и начином њиховог превазилажења • Различитим врстама контекстуалних текстуалних задатака (текст, стрип, прича, интервју, илустрација) и начинима њихове израде • Могућностима математичког моделовања Оспособљавање наставника за • планирање наставе засноване на међупредметном повезивању, при чему се као полазиште узима математички задатак • постепено вођење ученика кроз фазе решавања текстуалног математичког задатка • примену различитих метода, техника и облика наставе који доводе до развоjа функционалних знања

Полазници ће бити у стању да • планирају наставу засновану на међупредметној повезаности са циљем остваривања исхода, развијања компентенција и достизања стандарда постигнућа • правилно изаберу методе, технике, средства и облике рада којима се превазилазе проблеми на које наилазимо у настави, а тичу се решавања математичких задатака • осмишљавају различите врсте контекстуалних задатака којима математику повезујемо са животом • воде ученике кроз фазе решавања математичког задатка помоћу добро осмишљених и сврсисходних питања која ученике стављају у активан положај • вреднују свој рад и резултате рада

 • 1. дан
  • Представљање програма
  • Потреба за променом начина рада у настави математике
  • Контекстуални математички задаци
  • Кораци решавања контекстуалног математичког задатка
  • Од текстуалног математичког задатка до међупредметне повезаности
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.