Од школске приредбе до позоришне сцене

Каталошки број програма: 1131  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”

Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Золтан Фридман, Позоришни редитељ-луткар аниматор, Градско позориште „Рума“; Миодраг Крчмарик, Професор, Факултет уметности

уметности

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање запослених у образовању за примену драмских и/или позоришних техника у образовању и јавним сценским наступима.

Упознавање са развојем и улогом драме у образовању • Упознавање са појмом и фазама драмских и позоришних техника; • Разумевање различитих начина примена драмских техника у разреду ; • Овладавање позоришним техникама у припреми представе са ученицима • Подигнут ниво вештина запослених у образовању за припрему представа са ученицима за наступе на позоришним фестивалима и смотрама.

Полазници ће стећи теоријска знања о драмским и позоришним техникама и научиће да их на различите начине користе у раду са ученицима. Учесници ће бити оспособљени да креирају и припреме драмску представу са ученицима у разредној и предметној настави, као и са ученицима средње школе. Полазници са искуством биће додатно оснажени да припреме представу и конкуришу за наступе на смотрама и фестивалима. Ученици ће имати испред себе квалитетнијег наставника који ће применом наученог на семинару подстицати њихову креативност. Очекујемо већу промоцију сценског стваралаштва и ваннаставног рада учитеља и наставника са ученицима, повећањем броја ученика и наставника који се баве сценским стваралаштвом као и већи број младих читалаца.

 • 1. дан
  • Појам, улога и место драме у образовању
  • Како драматизовати и адаптирати текст
  • Рад са глумцима и књига режије
  • Рад са глумцима- децом - Глума и сценски покрет
  • Рад са глумцима, децом – Физичка радња
  • Машта и оригиналност
  • Представа са приредбе у позориште
  • Паузе, 3 у току семинара прва за освежење, друга за сендвич, и трећа за освежење, сок, кафа вода.

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари