Изабери правилно-промена ставова о исхрани код деце млађег школског узраста

Каталошки број програма: 307  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Тања Вречко, Специјалиста методике наставе математике, ОШ “Младост”

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Тања Вречко, Специјалиста методике наставе математике, ОШ “Младост”

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обука учитеља и стручних сарадника о начинима промене ставова о правилној исхрани код деце млађег школског узраста међупредметним повезивањем.

-Оспособљавање учитеља и стручних сарадника за прављење практичних алата за промену ставова код деце -Оспособљавање за креирање програма и радионица за унапређење здравља ученика -Оспособљавање за повезивање садржаја различитих наставних предмета у циљу повећања опште међупредметне компетенције за одговоран однос према здрављу -Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и исхода наставе -Развој одговорног односа према сопственом здрављу и навикама у исхрани код ученика - Укључивање родитеља и других чинилаца образовно-васпитног процеса изван школе у процес формирања здравих стилова живота.

- Учесници по завршетку обуке поседују знања о врстама ставова, могућностима њихове промене и одрживости нових ставова; - Учесници су информисани о Општим међупредметним компетенцијама и настави усмереној на развој компетенција за одговоран однос према здрављу Учесници су оспособљени за: - међупредметни приступ настави - да креирају програм за промоцију и унапређење здравих стилова живота кроз који ће деца мењати ставове о избору здраве хране и физичке активности - да дефинишу почетну проблемску ситуацију, да евидентирају ситуацију пре и после реализације програма - да креирају радионице и друге активности за одрживост новоусвојених ставова.

 • 1. дан
  • Изабери правилно- промена ставова о исхрани код деце млађег школског узраста
  • Ставови
  • Опште међупредметне компетенције и компетенција одговорног односа према здрављу
  • Шта је здрав стил живота?
  • Изабери правилну ужину- приказ примера добре праксе
  • Креирање програма за промену ставова о правилној исхрани
  • Завршна реч водитеља -евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.