МАПЕ УМА КАО ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО ЗА УСВАЈАЊЕ ПРЕДСТАВА, ПОЈМОВА И ЗАКОНИТОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗУЧАВАЊА ГЕОГРАФСКИХ САДРЖАЈА

Каталошки број програма: 902  

Не

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, info@dgt.uns.ac.rs, 021450105, 021450104 , 021459696

Jelena Milanković Jovanov, milankovicjovanov@gmail.com, 0214852842, 063655546, 021459696

Смиљана Ђукичин Вучковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Љубица Ивановић Бибић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Анђелија Ивков Џигурски, доктор наука, УНС, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотел; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијер.

Смиљана Ђукичин Вучковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Љубица Ивановић Бибић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Анђелија Ивков Џигурски, доктор наука, УНС, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотел; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијер.

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника за креирање методичких припрема и примену мапа ума приликом формирања представа и појмова приликом изучавања географских садржаја, сарадњом наставника географије и сродних предмета и наставника разредне наставе.

Оспособљавање наставника за примену савремених метода и техника представљања и структуирања знања у настави географије употребом мапа ума као методе (вештина) ефикаснијег учења и решавања проблема вишестепеним повезивањем главних и споредних идеја; Едукација наставника за упућивање ученика у коришћењу вештина боље организације и разјашњавања текста и рада на мапама ума у циљу бољег усвајања општих и појединачних појмова у настави географије; Развој могућности ученика да уоче каузалне везе у природи и примене та сазнања у другим областима учења и рада; Интеграцијом савремених педагошких, методичко-дидактичких и географских садржаја и флексибилним приступом у настави омогућиће се разумевање основних теоријских поставки савременог образовања.

Програм је усмерен ка наставницима географије и сродних предмета, и наставницима разредне наставе са циљем да се карактер географије ефикасно представи ученицима, како би степен усвајања и разумевања садржаја и примене стеченог знања био виши. Овим програмом ће се наставници усвајањем нових идеја, метода и начина реализације часова оспособити да утичу на: успешније учење и памћење; подстицање креативности код ученика при стварању нових идеја; рационално коришћење материјала и времена за учење; организованије посматрање наставног градива; употреба мапа ума у васпитно образовном процесу приликом припрема за час (у виду израде скице часа) и на самом часу при реализацији садржаја и циљева.

 • 1. дан
  • Формирање представа, појмова и законитости и Методичке особености појединих географских садржаја
  • Мапе ума, појам, начин израде и примена у настави
  • Пауза
  • Радионица 1 - Израда мапа ума за потребе обраде физичко географских садржаја применом групног рада
  • Евалуација и дискусија радионице 1
  • Пауза за ручак
  • Радионица 2 - Израда мапа ума за потребе обраде друштвено-географских садржаја применом рада у пару
  • Евалуација и дискусија радионице 2
  • Радионица 3 - Израда мапа ума за потребе обраде регионално-географских садржаја, индивидуални рад
  • Евалуација и дискусија радионице 3
  • Пауза
  • Мапе ума уз примену рачунара
  • Радионица 4 - Израда мапа ума уз примену рачунара
  • Евалуација и дискусија радионице 4
  • Евалуација, дискусија, завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

5.000,00 динара по полазнику. У цену је укључен радни материјал који полазници добијају у електронском и штампаном облику како би могли исте примере примењивати у настави, и послужење током пауза. Свим полазницима ће бити омогућен приступ најновијим електронским издањима уџбеника из области методике наставе и иновација у настави.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Природно-математички факултет Нови Сад Смиљана Ђукичин Вучковић, Љубица Ивановић Бибић, Анђелија Ивков Џигурски, Јелена Миланковић Јованов 4 4
2 Природно-математички факултет Нови Сад Смиљана Ђукичин Вучковић, Љубица Ивановић Бибић, Анђелија Ивков Џигурски, Јелена Миланковић Јованов 7 3.99

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 4