ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Каталошки број програма: 775  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић“

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Jачање професионалних компетенција наставника, стручних сарадника и директора за планирање, реализацију и праћење наставе орјентисане на исходе ради развијања функционалних знања, вештина и ставова ученика потребних за њихово даље школовање и живот.

Упознавање наставника • са кључним, међупредметним и компентенцијама за целоживотно учење • са Стратегијом васпитања и образовања Републике Србије • постигнућима наших ученика на националним и међународним тестирањима • предностима наставе засноване на међупредметној повезаности Пружање подршке наставницима у: • ефикасном планирању наставе засноване на исходима и на међупредметном повезивању • креирању задатака који ангажују различите когнитивне функције и доводе до формирања мреже појмова и развоја функционалног знања. • анализирању сопствене праксе ради унапређења исте.

Полазници обуке биће у стању да: • Планирају и организују наставу и учење усмерену на остваривање исхода и развој компентенција ученика • Функционално повезују исходе, компентенције и стандарде • Одаберу наставне приступе, методе, технике и активности у циљу развоја функционалних знања • Креирају задатке који ангажују различите когнитивне функције • Реализују наставу применом међупредметног, интегрисаног приступа • Ефикасније управљају одељењем • Прилагоде наставу индивидуалним карактеристикама и потребама развојног нивоа сваког ученика • Ефикасно преиспитују сопствену праксу користећи различите технике и мењају сопствени рад у циљу подстицања развоја сваког појединца

 • 1. дан
  • Функционално знање - од сна до стварности
  • Зашто функционално знање?
  • Учење
  • Међупредметни приступ наставном процесу
  • Међупредметно повезивање у пракси/Примери из праксе
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.