Oцењивање у функцији развоја и учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 456  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Кроз упознавање правне регулативе и психолошке основе процеса праћења и вредновања постигнућа ученика, ојачати компетенције наставника за континуирано оцењивање разноврсним методама уз обезбеђивање објективности, ваљаности и подстицање процеса учења.

Разумевање предмета и функције процеса оцењивања знања. Упознавање са облицима, поступком и начином оцењивања. Упознавање са метријским карактеристикама оцене. Стицање знања о карактеристикама појединих метода праћења и процењивања постигнућа и њиховом значају за развој и поучавање ученика. Развијање вештина ефикасне примене разноврсних облика и метода оцењивања уз усмеравање на поучавање ученика. Разумевање утицаја опажања, осећања и ставова наставника на вредновање постигнућа ученика. Оспособљавање за формулисање објективних критеријума оцењивања употребом таксономија образовно-васпитних циљева. Разумевање значаја континуитета у праћењу и вредновању постигнућа, за подстицање даљег учења.

Полазници ће познавати облике, поступак и начин оцењивања. Полазници ће употребљавати разноврсне методе оцењивања знања са крајњим циљем подучавања и мотивисања ученика. Полазници ће бити оспособљени да формирају критеријуме оцењивања за сваку оцену на скали од 1 до 5. Полазници ће давати потпуну повратну информацију ученицима о њиховом залагању и учити ученике да процењују своје постигнуће. Полазници ће бити оспособљени да израђују план оцењивања као основу континуираног и објективног праћења и вредновања. Полазници ће оцењивати у складу са Правилником о оцењивању и планом оцењивања. Познавање метријских карактеристика оцене ће смањити субјективност и грешке приликом оцењивања а повећати сигурност и самопоуздање при оцењивању.

  • 1. недеља
    • Правне и психолошке основе оцењивања. Методе праћења и процењивања образовних постигнућа
  • 2. недеља
    • Објективност и ваљаност оцењивања оријентисаног на исходе и критеријуме. Континуитет у оцењивању

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 10 3.97
2 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 7 3.96
3 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 29 3.97
4 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 31 3.98
5 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 16 3.98
6 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 14 4
7 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 6 3.98
8 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 10 3.99
9 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 8 4
10 Јасмина Момчиловић, Наташа Џаковић 4 4

Укупно учесника: 135 | Просечна оцена: 3.98