Стваралачки код уметника - нови приступ настави Ликовне културе за учитеље, васпитаче и наставнике ликовне културе

Каталошки број програма: 1057  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Ивана Иванковић, Професор разредне наставе, ОШ,,Наталија Нана Недељковић" Грошница, Крагујевац; Марко Стаматовић, Графички дизајнер, ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Крагујевац; Јелена Михајловић, Наставник разредне наставе, ОШ ,,Сретен Младеновић“ Десимировац

Ивана Иванковић, Професор разредне наставе, ОШ,,Наталија Нана Недељковић" Грошница, Крагујевац; Марко Стаматовић, Графички дизајнер, ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Крагујевац; Јелена Михајловић, Наставник разредне наставе, ОШ ,,Сретен Младеновић“ Десимировац

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција васпитача, учитеља и наставника ликовне културе у области наставе ликовне културе кроз примену метода и техника практичног рада.

- Упознавање полазника са иновативним приступом и иновативним методама у настави ликовне културе. - Унапређивање компетенција полазника за тумачење и анализу ликовних радова. - Едукација полазника како да код ученика развијају функционална знања за тумачење и анализу ликовних радова. - Унапређивање компетенција за наставу ликовне културе кроз анализу примера добре ликовне праксе. - Унапређивање вештина полазника за индивидуално и групно подстицање детета/ученика на креативно ликовно изражавање. - Упознавање симболизма и значења ликовних елемената кроз историју. - Обука полазника за унапређивање мотивације и продуктивности код деце/ученика. - Оснаживање полазника за примену нових метода и техника у настави ликовне културе.

Очекивани исходи су да ће полазници, по завршетку обуке, имати унапређене компетенције за: - тумачење и читање дечијих радова, - примену нових методичких приступа на часовима ликовне културе; - тумачење, за наставу битне, апстрактне и модерне уметности; - употребу симболизма и значења ликовних елемената кроз историју, - пружање методичке подршке ученицима/деци за развијање ликовног израза.

 • 1. дан
  • Стваралачки код уметника - Симболизам
  • Пред једним уметничким делом – Откривање истине
  • Пикасо и ја
  • У музеју
  • Примена програма у пракси и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара. У цену нису урачунати трошкови: закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе, ако је то неопходно.