Како до квалитетних критеријума оцењивања кроз операционализацију исхода у настави математике и физике

Каталошки број програма: 412  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Jeлeнa Рaдoвaнoвић, доктор наука, ОШ „Слободан Секулић“Ужице,ОШ „Стеван Јоксимовић''; Александра Весовић, мастер акадесмске студије математике , Универзитет у Београду – Математички факултет

Jeлeнa Рaдoвaнoвић, доктор наука, ОШ „Слободан Секулић“Ужице,ОШ „Стеван Јоксимовић''; Александра Весовић, мастер акадесмске студије математике , Универзитет у Београду – Математички факултет

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника у домену формативног и сумативног оцењивања заснованог на исходима

• Оснаживање и развој наставничких знања и компетенција у домену формирања јасних критеријума оцењивања кроз квалитетну операционализацију исхода у настави математике и физике • Креирање примера добре праксе, њихова примена у свакодневној наставној пракси и размена примера добре праксе са колегама.

На крају обуке наставник ће бити у стању да: - операционализује исходе на три нивоа (основни, средњи, напредни); - формира јасне критеријуме оцењивања на основу операционализованих исхода; - користи операционализоване исходе при оперативном и дневном планирању наставе и учења; - користи операционализоване исходе при праћењу напредовања ученика; - користи операционализоване исходе при формативном и сумативном оцењивању

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Појам и значај исхода и њихове операцинализације
  • Радионица 1 Операционализација исхода у оквиру једне наставне теме
  • Кафе пауза са освежењем
  • Радионица 2 Израда примера писмене провере знања
  • Пауза за ручак
  • Радионица 3 Креирање припреме са акцентом на елементе праћења постигнућа и формативног оцењивања
  • Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).