Проблемска настава природе и друштва

Каталошки број програма: 914  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Маја Миловановић, Професор разредне наставе , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ је унапређивање квалитета наставног рада кроз јачање компетенција наставника и осталих учесника наставног процеса у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања за примену модела активне наставе и учења усмерених на исходе.

Специфични циљеви су: -унапређивање методичких компетенција наставника за примену проблемске наставе као активног модела рада усмереног на исходе образовања и васпитања; -мотивисање наставника за примену проблемског модела рада у настави природе и друштва и наставних предмета из подручја природних наука; -оспособљавање наставника за артикулисање наставних часова по моделу проблемске наставе уз мобилисање искуства ученика, критичког односа према информацијама и коришћење различитих извора знања са циљем постизања дефинисаних исхода; -размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање сценарија и материјала за учење током реализације семинара и након семинара кроз умрежавање наставника и организовање угледних часова

Очекује се да ће учесници обуке: -препознати значај примене проблемског модела рада и различитих извора информација при планирању и реализацији активне наставе усмерене на исходе; -бити мотивисани за примену проблемски моделоване наставе и коришћење различитих извора информација и материјала за учење при планирању и реализацији активне наставе усмерене на исходе; -бити оспособљени за артикулацију часова природе и друштва у првом, односно предмета из области природних наука у другом циклусу образовања и васпитања по проблемском моделу рада као систему активне наставе усмерене на исходе; -кроз размену претходних искустава и проблемских ситуација осмишљених на обуци сагледати могућности примене проблемског модела рада у свом наставном раду

 • 1. дан
  • Од традиционалне до савремене наставе
  • Пауза
  • Проблемски моделована настава
  • Анализа часа проблемске наставе
  • Пауза
  • Артикулација часа проблемске наставе
  • Пауза
  • Проблемска настава: захтеви и могућности
  • Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику за групу од 30 полазника (хонорари реализатора, порези, административни трошкови, радни и потрошни материјал). Путни и трошкови смештаја реализатора, обезбеђивање простора, храна и освежење за учеснике семинара нису урачунати у цену.