ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Каталошки број програма: 644  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Светлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „ Јанко Веселиновић“ Шабац

Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Светлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „ Јанко Веселиновић“ Шабац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких компетенција зa микропланирање наставе/учења оријентисане на исходе

Оспособљавање учесника: •да разумеју улогу и значај исхода; •да формулишу специфичне, оствариве, временски ограничене и мерљиве исходе, усмерене на активности; •да бирају и са исходима ускладе методе, ресурсе и релевантне активности ученика; •да планирају оцењивање и формулишу критеријуме за праћење и вредновање постигнућа на основу исхода

Након обуке полазници ће: умети да користе СМАРТ и S K A методе за формулисању исхода . Разумеће улогу исхода и моћи пракси ускладити методе рада, активности, ресурсе и начине вредновања који су функцији њиховог остваривања.

 • 1. дан
  • ШТА ЖЕЛИМО И ОЧЕКУЈЕМО ДА УЧЕНИЦИ НАУЧЕ
  • УЛОГА ИСХОДА ЈЕ ДА ОМОГУЋЕ РАЗУМЕВАЊЕ И ОЛАКШАЈУ КОМУНИКАЦИЈУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
  • Пауза
  • ОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР И ОРГАНИЗОВАЊЕ АКТИВНОСТИ УЧЕЊА
  • Пауза
 • 2. дан
  • ОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋИХ РЕСУРСА ЗА УЧЕЊЕ
  • Пауза
  • ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ИСХОДИМА
  • Пауза
  • АНАЛИЗА СКИЦА И /ИЛИ ВИДЕО ЗАПИСА ЧАСА

30

дана: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.