ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Каталошки број програма: 819  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Ивана Ђорђев, Доктор филолошких наука, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Ивана Ђорђев, Доктор филолошких наука, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац; Предраг Пртљага, доктор, Висока школа струковних студија за васпитаче Вршац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Развој и унапређивање преносивих вештина (комуникацијских, личних и дигиталних) запослених у предшколским установама са циљем подизања компетенција за њихову примену у развијању професионалне праксе.

− Унапредити знања учесника о преносивим (комуникацијским, личним и дигиталним) вештинама и њиховом значају за функционисање у променљивом друштвеном и васпитном контексту; − оснажити преносиве вештине учесника, посебно комуникацијске, личне и дигиталне; − подстаћи саморефлексију о вредносним ставовима у односу на улогу/значај преносивих вештина за професионални развој и праксу; − мотивисати учеснике на осмишљавање и реализацију активности којима се усвајају, унапређују и практикују преносиве вештине у васпитно-образовном контексту; − оспособити учеснике за употребу преносивих вештина у променљивом друштвеном и васпитном-образовном контексту.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: − препознају ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену и развијање преносивих вештина у васпитно-образовном контексту; − интегришу методе и технике рада које подразумевају развијање преносивих вештина у предшколском васпитању и образовању; − креирају и реализују активности које се заснивају на примени преносивих вештина; − успешније примењују преносиве (комуникацијске, личне и дигиталне вештине) у професионалном и личном окружењу; − ефикасно раде у тиму.

 • 1. дан
  • Шта су преносиве вештине?
  • Пауза за кафу
  • Разлози за развој и унапређивање преносивих вештина
  • Пауза за ручак
  • Оснаживање преносивих (комуникацијских, личних и дигиталних) вештина
  • Пауза за кафу
  • Примена преносивих вештина у васпитно-образовном контексту

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2.000,00 динара – цена укључује: надокнаду за реализаторе и штампани материјал за рад. Посебно плаћање путних трошкова за реализаторе. Напомена: У току трајања пројекта КЕY, учесници овога пројекта (запослени у предшколским установама) су ослобођени плаћања. Напомена се односи на реализацију програма у Центру за целоживотно учење у Вршцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац Тања Недимовић, Ивана Ђорђев, Предраг Пртљага 27 3.96

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.96