Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 613  

Да

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Максимовић, Дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Максимовић, Дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Проширивање и унапређивање стручних и методичких знања наставника, повезивањем различитих наставних предмета и коришћењем ИКТ, увођење наставника у интердисциплинарно планирање и реализовање наставе укључујући савремене педагошке принципе.

Упознавање са интердисциплинарним и тематским приступима припреме и реализације наставе; планирање наставе кроз корелацију предмета и хоризонтално повезивање градива различитих предмета; оспособљавање полазника за извођење интердисциплинарне и тематске наставе применом тимског приступа; практична примена интердисциплинарне и тематске наставе коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.

Наставници су оспособљени да тимски, у сарадњи са другим наставницима, осмисле садржаје или тему којом ће се бавити током једног сегмента наставне године, да ускладе и повежу циљеве, активности и исходе, као и начин вредновања ученичких постигнућа у тим активностима. Учесници обуке су оспособљени за коришћење савремених наставних средстава, метода и доступних информационих технологија у планирању, реализацији и анализи квалитета интердисциплинарне и тематске наставе.

 • 1. недеља
  • Теоријске основе и могућности примене интердисциплинарне, тематске и тимске наставе
 • 2. недеља
  • Могућности и проблеми тематске и интердисциплинарне наставе
 • 3. недеља
  • Креирање наставних садржаја у оквиру тема интердисциплинарне наставе
 • 4. недеља
  • Примери интердисциплинарних, тимских и пројектних садржаја
  • Завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 32

По учеснику цена је 2000 динара нето. На терет наручиоца падају и припадајући порези и доприноси за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 30 3.96
2 Горан Јовишић, Гордана Максимовић, Александра Филиповић 6 3.95

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.96