ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 426  

Не

Центар за инструктивне комуникације у образовању, Нови Београд, Омладинских бригада 85, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565

Борислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565

Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији

Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији; Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Првослав Јанковић, Професор педагошких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Славица Чарапић, дипломирани педагог, Електротехничка школа „Стари град„; Татјана Тубић, доктор психолошких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Потпуније и шире упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућим чиниоцима школског неуспеха и могућности њиховог дијагностификовања, предупређења и отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и пружање адекватније помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу. Јачање компетенција наставника за квалитетно и ефикасно остваривање наставе и учења у инклузивним условима рада школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Фактори друштвене, школске и породичне средине као чиниоци школског неуспеха. Мотивација и школско учење ученика 2. дан 1. Могућности дијагностике, превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика 2. Стратегије предупређења и превладавања школског неуспеха

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 динара по полазнику