Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Каталошки број програма: 97  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Душанка Јерковић, Мастер психологије, ПУ „Раковица“; Драгана Спасојевић, Мастер педагог, /

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима. Повећање нивоа компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за реализацију часова Одељењске заједнице - Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе.

Упознавање са савременим теоријским, методичким и емпиријским знањима за рад на часу Одељењске заједнице. Подстицање међусобне интеракције наставник -ученик и стварање услова за развој ученика и успешно формирање колектива.Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика и начинима препознавања потреба. Упознавање са начинима конструктивног решавања конфликата и посредовања у ситуацијама насиља и дискриминације. Упознавање са начинима постизања позитивне атмосфере у одељењу. Стицање знања о принципима и методама рада на часовима Одељењске заједнице. Јачање професионалник капацитета Одељењских старешина за управљење одељењем. Мотивисање и оспособљавање наставника за самосталну израду радионица за часове одељењских заједница.

Да учесници обуке: буду оспособљени за израду превентивних радионица, да поседују знања, умења за примену методичких поступка рада на ЧОС-у, буду оспособљени како да на конструктиван начин анализирају проблемске ситуације, да примењују технике успешног решавање конфликата, стварају услове за развој позитивне атмосфере, препознају развојне, емотивне и социјалне потребе ученика, подстичу развој самопоштовања, израђују радионице за часове у зависности од потреба и интересовања ученика.

 • 1. дан
  • Искуства у реализацији часова ОЗ/ОС
  • Пауза
  • Основни принципи и методе рада на часовима ОЗ/ОС
  • Пауза
  • Развојне карактеристике ученика
  • Пауза
  • Начини стварања позитивне атмосфере узајамног поштовања у учионици
 • 2. дан
  • Конструктивни начини решавања проблема и конфликтних ситуација
  • Пауза
  • Области и садржаји рада на часовима ОЗ/ОС
  • Пауза
  • Основни методолошки принципи радионичког рада и креирање радионица за часове ОЗ/ОС
  • Пауза
  • Презентација радионица

30

дана: 2
бодова: 16

Котизација по учеснику је 4.000,00 динара Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава програм, радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.