Анализа значења у музици

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1011  

Да

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111

Dejan Sinadinović, Magistar, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti

Dejan Sinadinović, Magistar, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti

уметности

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Приближавање учесника феноменологији значењске анализе музичког дела кроз рад на разумевању композиторове поруке и то на основу анализе општег стила и поетике: кроз дедукцију и обрађивање карактерних и емоционалних образаца, симболике и алегорије.

Што прецизније оријентисање практичног рада на интерпретацији музичког дела у смислу разумевања свих елемената који једну интерпретативну представу чине добром. Постављање јасних циљева у интерпретативном процесу у име скраћивања пута од почетка до финализације музичке интерпретације. Развијање језика којим се говори о музици, аутентично читање композиторове поенте и развијање ефективног методолошког поступка у анализи музичког дела.

Унапређење наставног процеса кроз анимирање што квалитетнијих и интересантнијих садржаја предавачке методологије.

  • 1. недеља
    • Увод, музичка алегорија, симбол, биографска анализа и анализа пратње соло песме
  • 2. недеља
    • Анализа Шопенових Балада, Соцреализам у музици, програмска музика, Шопенова и Шуманова Соната

30

недеља: 2
бодова: 16

3000 дин