Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на промене у систему образовања

Каталошки број програма: 764  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника у домену развоја различитих компоненти писмености међу ученицима у складу са потребама ученика и развојем човечанства у 21. веку.

-оснаживање наставничких компетенција у домену комплексног појма писмености у 21. веку који се развија у складу са друштвеним, економским и технолошким развојем човечанства; -припрема ученика за целоживотно учење и прилагођавање новонасталим променама у свету који их окружује кроз развој општих међупредметних и кључних компетенција; -идентификација компоненти писмености у 21. веку у програмима наставе и учења свих предмета и њихова интеграција у наставне планове; -унапређивање наставничких компетенција у вези са операционализацијом исхода који се односе на различите домене писмености у 21. веку и у вези са формативним праћењем остварености тако конципираних исхода; -креирање, примена и размена примера добре праксе у свакодневној настав.

-разуме комплексност појма писмености у 21. веку и процес промене кроз коју писменост пролази у савременом свету; -пореди традиционално и савремено схватање писмености; -разуме како редефинисани појам писмености у 21. веку утиче на промене у образовном систему; -препозна, дефинише и опише различите компоненте писмености у 21. веку; -препозна поједине аспекте писмености у програмима наставе и учења и повеже их са предметним и међупредметним компетенцијама; -идентификује наставне области/јединице које доприносе развоју компоненти писмености у 21. веку; -операционализује исходе који се односе на развој различитих компоненти писмености; - kреирају, прате и вреднују активности којима се развијају различити аспекти писмености у 21. веку.

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • 2. Писменост некад и сад - Редефинисање појма писмености
  • Пауза
  • 3. Медијска, друштвена, визуелна и културална писменост – пут до функционалног знања
  • 4. Информациона, информатичка, дигитална и научна писменост – пут у сигурну будућност
  • Пауза
  • 5. Финансијска, здравствена и еколошка писменост - заједничким снагама за одрживи развој
  • Пауза
  • 6. Разменом искуства до функционалне писмености
  • 7. Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Горан Остојић" Јагодина Ненад Миладиновић, Неда Богојевић Прековић 28 3.94
2 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац Ненад Миладиновић, Неда Богојевић Прековић 30 3.98
3 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца 4 Ненад Миладиновић, Неда Богојевић Прековић 13 4
4 Основна школа „Бранко Радичевић" Витковац, Краљево Ненад Миладиновић, Неда Богојевић Прековић 22 3.96
5 ОШ Трећи крагујевачки батаљон Крагујевац Ненад Миладиновић, Неда Богојевић Прековић 23 4

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.98