Стручни рад психолога са ученицима и родитељима

Каталошки број програма: 182  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

васпитни рад

стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање професионалног рада, развој компетенција и јачање капацитета психолога за стручни рад са ученицима и родитељима у школи.

Повезивање и примена законске и подзаконске регулативе на рад психолога са ученицима и родитељима у школи; Оснаживање за ефектан избор и примену психолошких мерних инструмената за процену ученика у оквиру одговарајуће школске проблематике; Унапређивање знања у одабиру садржаја едукативно/ превентивног рада од значаја за развој ученика и јачање васпитне улоге родитеља; Развијање вештина за избор и примену техника психолошког саветовања ученика и родитеља у оквиру одговарајуће развојне/ школске проблематике; Освешћивање значаја континуиране едукације родитеља као значајног ресурса и сарадника у подстицању развоја ученика; Стицање вештина за сагледавање потреба родитеља за едукацијом из одређених тема

Полазник: зна који су релевантни под/законски акти за рад психолога са ученицима и родитељима у школи; зна да их повеже и примени у свом раду; уме да направи стручан избор психолошких инструмената процене у складу са проблематиком; користи стручна знања у одабиру садржаја за едукативно превентивни рад са ученицима и родитељима; препознаје значај јачања васпитне улоге родитеља; зна које су специфичности саветодавног рада са ученицима и родитељима; познаје различите технике психолошког саветовања; уме да направи адекватан избор технике саветовања у конкретној школској ситуацији; препознаје значај континуиране едукације родитеља; уме да примењује технике испитивања потреба родитеља у погледу тема за едукацију

 • 1. дан
  • Законски оквир рада психолога са ученицима и родитељима у школи
  • Примена психолошких знања у процени и саветовању ученика
  • Превентивно- едукативни рад са ученицима
  • Примена психолошких знања у раду са родитељима
  • Превентивно- едукативни рад са родитељима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 100 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.