СТОП (Стандарди у обуци професионалаца приликом сумње на изложеност) НАСИЉУ

Каталошки број програма: 180  

Не

Pedagoško društvo Vojvodine, Vojvode Putnika 1, pedagoskodrustvovoj@gmail.com, 065202138

Jasmina Šestakov, pedagoskodrustvovoj@gmail.com, 0631990177, 0631990177

Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр. васпитача; Marija Zotović-Kostić, doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet; Tатјана Жиловић, Дипломирани психолог, Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад

Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр. васпитача; Marija Zotović-Kostić, doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Oснаживање професионалаца за активно деловање у циљу заштите деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. Оспособљавање учесника да код деце развијају животне вештине како би заступали своја права, укључујући репродуктивна и сексуална права.

Упознавање професионалаца: - са врстама насиља, злостављања и занемаривања, са посебним освртом на сексуално злостављање - са начинима на које могу да пруже адекватну подршку детету/адолесценту - са процедурама сарадње са институцијама система у случајевима сумње на насиље над дететом/адолесцентом - са техникама за оснаживање деце и младих за развијање животних вештина које омогућују заступање својих права, које су се показале као важни протективни фактори за заштиту од виктимизације и ризичних понашања - са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета/адолесцента и одрасле особе. Подизање осетљивости за препознавање емоционалних реакција деце и младих који су изложени насиљу и злостављању.

Професионалац препознаје и реагује у ситуацијама када постоји насиље над дететом/адолесцентом, укључујући и сексуално насиље. Свестан је значаја своје улоге и конкретних корака у заштити деце и младих од свих облика насиља и упознат са процедурама институција система. Упознат је са вештинама којима се оснажују деца и млади и путем којих се развијају животне вештине (емоционална писменост, вештине комуникације) које су се показале као значајни протективни фактори за заштиту од виктимизације и ризичних понашања. Професионалац познаје начине како се развија однос поверења и прихватања између детета и одрасле особе. Професионалац је освешћен о постојању унутрашњих отпора и оспособљен да преузме активну улогу у спровођењу прописаних мера.

 • 1. дан
  • Упознавање, план рада, иницијални тест
  • Породица и породично насиље; Злостављање, занемаривање, сексуално злостављање
  • Људска права, међуљудски односи и љубав
  • Најчешће реакције и понашања детета жртве; Ко су починиоци насиља?
 • 2. дан
  • Вредности, процедуре, одговорност, сарадња када је у питању сумња на злостављање детета
  • Комуникација, доношење одлуке, одбијање (сексуалне) понуде
  • Подизање нивоа знања о људским правима и репродуктивним правима и о начинима њихове заштите
  • Договор о имплементацији програма и договор о трећем дану програма обуке
 • 3. дан
  • Давање повратне информације на извештаје учесника о реализованим активностима
  • Анализа и дискусија о важним питањима у спровођењу активности
  • Завршни тест
  • Евалуација програма обуке од стране учесника

30

дана: 3
бодова: 24

15000 динара по учеснику. У цену је урачунат радни материјал за учеснике.