Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Каталошки број програма: 159  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Татјана Ђурић, , ОШ „Васа Пелагић“, Падеж

Татјана Ђурић, , ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, , „Васа Пелагић“ Падеж и „Св. Трифун“ Александровац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарадњи са родитељима ученика и локалним окружењем.

• Проширивање знања наставника о појму и значају међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и са њеним местом у европском оквиру кључних компетенција; • Јачање компетенција наставника за примену савремених метода и облика рада које развијају предузимљивост код ученика; • Оснаживање наставника за анимирањем родитеља ради боље сарадње и пружања подршке у планирању, реализацији и евалуацији пројеката и активности оријентисаних ка предузетничком учењу ученика у основној школи; • Оснаживање наставника за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ мотивисање предузимљивости и изградња предузетничких ставова, знања и вештина код ученика;

По завршетку семинара учесници: • Боље разумеју значај развоја међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву, као и њено место у европском оквиру кључних компетенција; • Ојачани су за креативну примену савремених метода и облика рада које развијају компетенције за предузимљивост и мотивишу ученике да предузетнички размишљају и делају; • Мотивисанији за продуктивнију сарадњу са родитељима ученика, у планирању, рализацији и евалуацији заједничких пројеката и активности које развијају компетенције за предузимљивост код ученика; • Оснажени су за предузимање иницијативе за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ изградња и неговање предузимљивости и предузетн. ставова, знања и вештина код уч.

 • 1. дан
  • Место и значај компетенција за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву у европским оквирима
  • Примена савремених метода и облика рада за развијање предузимљивости и предузетничког духа ученика
  • Улога родитеља у планирању, реализацији и евалуацији предузетничких активности и пројеката
  • Скица одељењског или школског предузетничког пројекта
  • Евалуација одржане обуке

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 1000 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На његов терет падају и припадајући порези за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Стопања Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 30 3.8
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 13 4
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Татјана Ђурић 11 3.97
4 ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 28 3.91
5 ОШ '' Рада Миљковић'', Кнеза Лазара бб, Јагодина Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 30 3.95

Укупно учесника: 112 | Просечна оцена: 3.93