Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 646  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево

Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање знања, вештина и компетенција полазника да путем истраживања долазе до научних знања (истина) неопходних за идентификовања и решавање педагошких (теоријских и практичних) проблема и унапређивање образовно - васпитног рада.

Развијање ставова у погледу значаја педагошко-истраживачког рада за унапређивање квалитета рада установе. Унапређивање педагошке теорије и праксе и развој образовно-васпитног процеса у складу са савременим приступима и иновацијама и индивидуалним потребама ученика/деце. Развијање вештина и умећа полазника за идентификовање и дефинисање предмета истраживања,постављање хипотезе и квалитетног одабира метода,техника и инструмената истраживања; за израду нацрта педагошког истраживања(идејног пројекта). Унапређивање и развијање компетенција полазника за спровођење емпиријских (примењених) и акционих истраживања, статистичко-дескриптивну анализу добијених података, писање извештаја и имплементацију резултата истраживања у педагошки рад и праксу.

По завршеној обуци програма стручног усавршавња полазници ће бити у стању да: - идентификују потребу спровођења педагошког истраживања у циљу унапређивања процеса образовања и васпитања у установи/разреду/одељењу/групи, - организују и спроведу педагошко истраживање-поставе хипотезу, - изврше квалитетан одабир метода, техника и инструмената, квалитетан одабир узорака, прикупе податке, - изврше статистичку и дескриптивну обраду података, - напишу извештај/акциони план о спроведеном истраживању; - примене и имплементирају резултате истраживања у педагошку праксу.

  • 1. недеља
    • Пројектовање и димензије педагошких истраживања
    • Избор стратегија и израда нацрта идејног пројекта педагошког истраживања
  • 2. недеља
    • Статистички метод и мерења у педагошким истраживањима

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Невенка Јовановић, Марија Стошић 5 3.98
2 Невенка Јовановић, Марија Стошић 4 4
3 Невенка Јовановић, Марија Стошић 4 4

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 3.99