Адаптација - кључ успешне интеграције

Каталошки број програма: 13  

Не

Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић", Здравка Челара 16, Београд, ana.stankovic@pttdom.edu.rs, 0113291242, 0604969276 , 0113291035

Ана Станковић, anastankovic21@yahoo.com, 0604969276, 0604969276

Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"

Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Едукација и оснаживање наставника / васпитача за пружање подршке и помоћи ученицима у процесу адаптације, као и указивање на значај адаптационог процеса за успешну интеграцију у школском / домском контексту.

Оспособљавање наставника / васпитача за ефикасно суочавање ученика са изазовима и потешкоћама, које се могу идентификовати у том процесу; Подстицање наставника / васпитача за успостављање адекватне групне динамике у одељењу / васпитној групи; Подизање нивоа свести о важности успешне адаптације; Указивање на значај адаптације у процесу интеграције; Представљање практичних савета који олакшавају пролазак кроз адаптациони процес; Истицање значаја добре и отворене сарадње са породицом ученика.

Oспособљавање наставника / васпитача да детектују проблеме и обрасце понашања који могу указивати на тешкоће ученика у процесу адаптације; Оснаживање наставника / васпитача за пружање одговарајуће подршке и помоћи ученицима током адаптационог периода; Проширивање знања, вештина и компетенција наставника / васпитача о психолошким и социјалним карактеристикама адаптације; Сензитизација наставника / васпитача да ученицима помогну у развијању осећања припадности школској / домској средини, како би се осећали сигурно и прихваћено и успешно се интегрисали; Разумевање значаја добре сарадње са родитељима ученика, у циљу брже и успешније адаптације.

 • 1. дан
  • Изазови адолесценције
  • Адаптација као захтеван процес прилагођавања
  • Кафе пауза
  • Како препознати и разликовати успешну / неуспешну адаптацију
  • Ручак
  • Улога / наставника васпитача у процесу адаптације
  • Технике праћења нивоа адаптираности ученика
  • Евалуација и утисци

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.