Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Каталошки број програма: 971  

Не

Alfa BK Univerzitet, Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd, rektorat@alfa.edu.rs, 0112609754, 0112699039

Lazar Kopanja, lazar.kopanja@alfa.edu.rs, 0642705699, 0642705699

Тијана Парезановић, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет; Маја Ћук, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет; Артеа Панајотовић, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет

Тијана Парезановић, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет; Маја Ћук, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет; Артеа Панајотовић, Доктор наука – филолошке науке, Алфа БК универзитет

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника енглеског језика кроз оспособљавање за избор и употребу књижевних текстова у наставном процесу у циљу развијања језичких компетенција и перформанси ученика

- Упознавање наставника са врстама књижевних текстова које се могу користити у настави и могућностима њихове креативне примене у наставном процесу - Оспособљавање за избор књижевних текстова, креирање дидактичко-методичког материјала и организацију наставних активности - Упознавање наставника са могућностима употребе литерарних садржаја у обрађивању граматичких и лексичких наставних јединица, те за усавршавање језичких вештина читања и разумевања текста, писања, усменог изражавања и слушања

По завршетку обуке, наставници су оспособљени за употребу књижевних садржаја у излагању градива и провери знања из области граматике и вокабулара, као и у развијању и увежбавању репродуктивних, рецептивних и продуктивних језичких вештина. Оспособљени су да одаберу адекватне књижевне текстове за оптимално презентовање наставних тема. Умеју да припреме текст за рад са ученицима, осмисле наставне активности, и јасно и ефективно изложе припремљени материјал. Материјале добијене на семинару могуће је применити у педагошкој пракси.

 • 1. дан
  • Књижевност у настави језика
  • Усвајање граматичких јединица
  • Учење лексике кроз књижевност
  • Рецептивне језичке вештине
  • Продуктивне језичке вештине
  • Критеријуми избора књижевног текста
  • Евалуација практичне применљивости програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена покрива режијске трошкове организатора, радни материјал и накнаду предавачима.