"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

Каталошки број програма: 1010  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449 , 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"; Соња Росић, дипл.сликар текстила, Факултет примењених уметности

Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"; Соња Росић, дипл.сликар текстила, Факултет примењених уметности

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање нових знања и вештина; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.

Имплементација традиционалних културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; подстицање и развијање креативности, истраживачке радозналости, самосталности, иницијативности, отворености према новом искуству развоја координације и моторикe кроз рад са предивом; упознавање вредности сопственог културног наслеђа; обнављање, очување и популаризација старих и уметничких заната, традиције народа и фолклора, као и ширењу културе уопште.

По завршетку обуке учесници семинара ће бити оспособљени за самосталан уметничко-едукативан рад са децом и младима и тако утицати на развијање креативности као конструктивне и продуктивне особине личности. Кроз имплементацију нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности допринеће унапређивењу васпитно-образовне праксе.

  • 1. дан
    • Сновање и грађење основе,постављање и намотавање основе на вратило;израда преплетаја „платно“.
  • 2. дан
    • Израда преплетаја са варијацијама у структури и боји, ломљени кепер, рипс; народне технике; детаљи.

15

дана: 2
бодова: 16

5.000,00 РСД Трошкови: радни материјал за теоријски део, штампани материјал, колор предлошци и за практичан рад: алатке и помоћна опрема, сировине биљног и животињског порекла (предиво за ткање);освежење и оброк за полазнике и реализаторе; канцеларијско пословање и финансијски администратор; потрошни материјал, Уверења о завршеној обуци; надокнада за коришћење простора за рад; путни трошкови за реализаторе и координатора програма обуке.Бруто хонорари за два реализатора и координатора обуке.