Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави

Каталошки број програма: 454  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Саша Балаћ, , ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, Нови Сад; Марица Јурец, , Основна школа Зринских Нуштар

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Бојана Балаћ, , ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Марица Јурец, , Основна школа Зринских Нуштар

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упућивање наставника у дизајнирање средине за учење као подршке уважавању претходног знања, интересовања ученика/ца и учењу учења кроз остваривање корелације, интердисциплинарности и адекватну примену ИКТ у циљу остварења исхода наставе.

- Уочавање значаја адекватног креирања средине за учење и њених димензија: физичке, социјалне, психолошке и педагошке као подршке развоју интересовања и самоучења ученика/ца. - Упознају ИКТ алате за испитивање предзнања и интересовања ученика/ца за развој процеса самоучења. - Уочавање могућности повезивања исхода предмета дигитални свет и осталих наставних предмета уз коришћења алата ИКТ у настави у складу са претходним знањима ученика/ца. - Оснаживање наставника за планирање корелативних веза и тематских дана уз развијање међупредметних компетенција - Оснаживање наставника за припрему и примену истраживачких задатака уз примену ИКТ за остваривање исхода уз уважавање претходног знања и интересовање ученика.

Уочавају значај адекватног креирања средине за учење и препознају могућност унапређења исте у својим установама . Познају и примењују поступке испитивања интересовања и процеса самоучења ученика/ца уз примену ИКТ алата. Повезују исходе предмета дигитални свет и осталих наставних предмета за коришћења алата ИКТ у настави у складу са претходним знањима ученика/ца. Уочавају кључне садржаје у планирању корелативних веза и тематских дана за развијање међупредметних компетенција Припремају и примењују истраживачке задатке уз примену ИКТ за остваривање исхода у којима долази до изражаја претходно знање и интересовање ученика.

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Средина за учење као подршкa развоју интересовања и самоучења ученика/ца.
  • Пауза
  • Испитивање претходног знања и интересовања ученика/ца уз примену ИКТ алата
  • Поступци процене и самопроцене успешности ученика/ца у овладавњу поступком самоучења.
  • Пауза за ручак
  • Уочавање могућности повезивања исхода предмета дигитални свет и осталих наставних предмета
  • Пауза
  • Истраживачки задатаци за алат LearningApps и уважавање претходног знања и интересовање ученика.
  • Значај планирања методичког приступа у примени ИКТ у настави - сумирање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара по учеснику/ци за: хонораре аутора/релаизатора, путне трошкове и радни материјал