Деца и медији - образовне институције као савезник у стварању здравог медијског окружења за децу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 43  

Да

Пријатељи деце Србије, Немањина 4, 11000 Београд, prijateljidecesrbije@gmail.com, 0691388336, 0113343135

Ива Ераковић, ivaerakovic1@gmail.com, 0113343135, 063388336

Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Првослав С. Плавшић, Дипломирани психолог, /

Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Јелена Холцер, Дипломирани педагог, Центар за умеће родитељства "Школа за родитеље"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање и сензибилизација запослених у образовању за заштиту права деце/ученика у медијском простору кроз развој медијске писмености, упознавања са законском регулативом и алатима за превенцију и интервенцију код медијских злоупотреба деце.

Упознавање наставника са: -Медијском писменошћу и "медијским балоном" у модерном друштву -Дигиталном писменошћу посебно у сегменту заштите личних података и превенције злоупотреба на друш. мрежама -Најчешћим облицима медијских злоупотреба деце/ученика -Појмовима лажних вести и дезинформација -Алатима за препознавања медијских злоупотреба деце и њихову превенцију -Проблемом медијских злоупотреба деце, посебно у сегменту нарушавања приватности и кршења осталих права детета -Усвајање алата медијске самозаштите -Законском регулативом и саморегулативом у области заштите деце у медијима -Могућношћу повезивања стечених знања и вештина за успешније реализовање изборних редмета; Језик, медији и култура и Грађанско васпитање

Учесници обуке: -упознати са неопходним терминима и феноменима савременог медијског простора у циљу едукације и заштите ученика у области медијске злоупотребе деце -унапредили компетенције у области медијске, дигиталне писмености -препознају најчешће облике медијских злоупотреба деце/ученика (нарушавање приватности и достојанства, идентитета, експлатација, учешће у непримереним садржајима...) -усвојили и оспособљени за преношење метода самозаштите у медијском спектру ученицима -познају законску регулативу и саморегулативу у медијима у овој области -оспособљени за адекватну реакцију у ситуацијама медијске злоупотребе ученика -мотивисани и обучени за коришћење стечених знања у оквиру изборних предмета и ваннастваних активности

 • 1. недеља
  • Савремени медијски феномени и образовање
  • пауза
  • Облици медијске манипулације и како их препознати
  • пауза
  • Положај деце/ученика у медијима и облици злоупотребе
 • 2. недеља
  • Заштита деце/ученика у медијима - превенција и интервенција
  • пауза
  • Едукативни пакет за наставнике и његова примена
  • пауза
  • Рад наставника на оснаживању деце/ученика за самозаштиту у медијском простору
  • Евалуација програма

30

недеља: 2
бодова: 12

Цена по учеснику је 4.000,00 динара (четирихиљадединара) Спецификација цене: -хонорари за осмишљавање програма ауторима -хонорари за реализацију програма за реализаторе - предаваче -трошкови канцеларијског пословања ПДС-а -трошкови израде едукативног материјала -трошкови финансијског администратора и банкарских провизија -трошкови потрошног материјала и одговарајућег сертификата о завршеној обуци