БУДИ СПРЕМАН – учење у природи за природу са скаут ренџерима

Каталошки број програма: 1096  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Лазар Радуловић, Академска титула дипл. инж. шумарства , ПД „Смедерево“; Александра Кулић, , Природно-математички факултет у Новом Саду

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подстицање наставника и стручних сарадника на организовање активности скаут ренџера као облика сарадње са локалном заједницом и начином упућивања младих у правилан однос према природи, здраве стилове живота и ненасилну комуникацију.

1.Упознавање наставника и стр. сарадника са програмом и начином рада скаут ренџер организације (СР) настале на темељима учења Јована Миодраговића, Јована Цвијића и зеленог обазовања–образовања за одрживи развој. 2.Уочавање веза и заједничких вас. образ. области деловања ОШ и СР на стварању недискриминаторне средине за учење 3.Предности укључивања учен. у организацију као вид неформалног образовања–да уче свуда и на сваком месту, у природи и за природу, уз уважавање различитости и потстицање личног развоја 4.Креирање школских докумената уз имплементацију франшизе СР кроз: секције, слободне активности, једносменски рад уз коооперативне методе и тимски рад 5.Заједничке активности у циљу препознавања безбедоносних ризика и реаговања на њих

По завршетку обуке очекује се да: - наставници и стручни сарадници познају франшизу скаут ренџера (ФСР) - полазници обуке планирају и реализују наставне садржаје који су у вези са активностима ФСР и тако омогућавају ученицима стицање функционалног знања - у школском програму и ГПРШ су унети садржаји рада ФСР: секција, слободне активности и једносменски рад школа - се формирају Клубови при школи или на локалу, - смањује се насилно понашање међу ученицима уз повећање примера добре сарадње у заједничким активностима - Наставници и ученици реализују активности, уче свуда и на сваком месту, у природи и за природу, примењују зелено обазовање/образовања за одрживи развој -Учесници ће добити прилику да стечена знања практично провере у природи

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Франшиза скаут ренџера у Србији – учење свуд и на сваком месту, за природу и о природи
  • Пауза
  • Систем рада скаут ренџера
  • Скаут ренџери у акцији
  • Пауза за ручак
  • Исходи предмета, циљеви образовања и међупредметне компетецније комплементарни са активностима СР
  • Пауза
  • Могућности планирања заједничких активности, израда стратешких докумената
  • Васпитање за одрживи развој и рад по ФСР као подршка у формирању младе личности, рефлексија праксе
  • Пауза
  • Заједничке пројектне активности школе и скаут ренџера
  • Резиме и договор о сарадњи
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику, од чега се исплаћују хонорари аутора/ки и водитеља/ки, путни трошкови, припрема материјала за учеснике и куповина потрошног материјала