Међупредметне компетенције у креативној настави

Каталошки број програма: 593  

Не

Visoka škola za komunikacije, Bulevar Maršala Tolbuhina 36, viskom@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060

Boban Tomić, boban.tomic@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Јадранка Милошевић, Докторанд, Филолошки факултет; Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање међупредметних компетенција наставника и јачање професионалних и личних капацитета за њихову примену у креативној настави

Стицање знања и компентенција за креативни приступ примени међупредметних компетенција у наставној пракси. Повезивање предметноспецифичних знања различитих наставних предмета и примена интердисциплинарног приступа настави. Подстицање планирања наставе оријентисане ка развијању међупредметних компетенција. Јачање креативног професионалног потенцијала наставника, личних и професионалних капацитета за увођење креативних и иновативних метода рада у наставу. Оспособљавање полазника за коришћење разноврсних облика рада, наставних метода, средстава и извора. Укључивање и побољшање сарадње између запослених у школи. Унапређивање педагошких и психолошких знања запослених у школи.

По завршетку обуке учесници ће бити у стању да препознају и издвоје међупредметне компетенције на различитим примерима из наставне праксе; покажу иницијативу у осмишљавању креативне међупредметно повезане наставе; планирају, прате и вреднују наставу оријентисану на исходе, чији је циљ јачање међупредметних компетенција; примене у пракси знања стечена током обуке; осмисле тематски наставни дан у корелацији са наставником/наставницима другог наставног предмета; критички анализирају свој рад у вези са применом међупредметних компетенција у креативној настави и унапређују га.

 • 1. дан
  • Међупредметне компетенције и њихова улога у реформи образовања
  • Пауза
  • Креативност – особина која се може развијати.
  • Пауза
  • Напиши своју причу – радионица.
  • Међупредметне компетенције и креативност у праћењу и вредновању постигнућа ученика.
  • Пауза
  • Израда наставне припреме – радионица
  • Моћ креативног мишљења
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 (три хиљаде динара) У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Дучић", Васе Мискина 47, Клек 23211 Виолета Кецман, Јадранка Милошевић 27 3.98
2 Ужице Виолета Кецман, Јадранка Милошевић 30 3.99

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.99