Примена савремених метода и ИК технологија у настави физике и сродних наука

Каталошки број програма: 912  

Не

Друштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд, dfs@dfs.rs, 0117158191, 0606755544 , 0113282619

Саша Ивковић, isale@ff.bg.ac.rs, 0117158191, 0606755544

Братислав Обрадовић, Доктор физичких наука, Универзитет у Београду, Физички факултет; Саша Ивковић, Доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Јовица Милисављевић, , Математичка гимназија, Београд; Слађана Николић, , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд

Братислав Обрадовић, Доктор физичких наука, Универзитет у Београду, Физички факултет; Саша Ивковић, Доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Јовица Милисављевић, , Математичка гимназија, Београд; Слађана Николић, , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој специфичних знања и вештина за извођење наставе савременим методама са посебним освртом на онлајн наставу. Јачање професионалних компетенција наставника и међупредметних компетенција оспособљавањем за извођење различитих огледа и употребу ИКТ

Унапређивање знања наставника о карактеристикама онлајн наставе, специфичностима при њеном планирању, као и начинима за вредновање квалитета исте - сумативно и формативно оцењивање и добијање квалитетне повратне информације у вези са праћењем напредовања и остварености постигнућа код ученика. Оспособљавање наставника за примену савремених метода рада у настави у циљу постизања концептуалног и процедуралног разумевања садржаја од стране ученика и обликовања њиховог функционалног знања. Овладавање техникама за употребу савремених наставних средстава заснованих на примени ИК технологија, чиме се постиже додатна мотивисаност ученика за активно учешће у процесу наставе и подстиче развој њиховог критичког, аналитичког и дивергентног мишљења.

Повишен ниво стручних компетенција наставника у области методике природних наука. Повишен ниво оспособљености за квалитетну реализацију онлајн наставе. Наставник примењује савремене методе и облике рада и користи одговарајућа доступна наставна средства и ИКТ алате чиме се значајно повећава ефикасност наставног процеса. Формирање уверења о неопходности реализације огледа приликом обраде и утврђивања наставних садржаја. Реализацијом различитих типова огледа подстиче се интересовање ученика у области природних наука и развијају се интелектуалне и креативне способности и вештине деце. Наставник развија своју дигиталну компетенцију и поспешује развој дигиталне компетенције код ученика.

 • 1. дан
  • Истраживачки тип наставе – реализација огледа на различитим типовима часова
  • Пауза
  • Оцењивање у условима онлајн наставе
  • Пауза
  • Даљински контролисани експерименти у редовној настави
  • Пауза
  • ИКТ у лаборатирији природних наука
  • Пауза
  • Процена квалитета онлајн часа (наставе)

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за 1 дан (8 сати) износи 2.000 дин., а за групу од 30 учесника износи 60.000 дин. У цену је укључено: упутства за реализацију огледа, фасцикле, бележнице, оловке, материјал за огледе, послужење, освежавајући напици. Реализаторима семинара је предвиђена надокнада и покривање путних трошкова.