Књижевно дело и средина за учење – нове димензије сусрета писац, дело, читалац

Каталошки број програма: 560  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Вања Ковачевић, Мастер проф. српске књижевности и језика, Продужени боравак при Основној школи „Никола Тесла; Славојка Милошевић, , ОШ“ Жарко Зрењанин“

Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Славојка Милошевић, , ОШ“ Жарко Зрењанин“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упућивање наставника/ца за израду и примену методичких концепата за креирање средине за учење у којој је књижевно дело иницијатор истраживања, формирања ставова и поље моделовања активности кроз подстицај развоја међупредметних компетенција ученика/ц

Усвајање основних поставки приступа креирања средине за учење у којој је књижевно дело иницијатор истраживања, формирања ставова и поље моделовања активности уз учешће ученика/ца. Овладавање поступком припреме и примене методичког концепта као елемента остваривања исхода наставе. Уочавање значаја оснаживања ученика/ца за развој самопоуздања и самоучења применом елемената самопроцене уз примену ИКТ алата. Примена иновативних техника наставе и учења у циљу креирања средине за учење у којој се дешава нова димензија сусрета: писац – дело – читалац. Препознавање експресиje књижевног дела као основе интердисциплинарних веза између садржаја наставних предмета и њихов значај за развој међупредметних компетенција.

Наставници/це разредне и предметне наставе: -познају поступке израде методичких концепата за креирање средине за учење у којој је књижевно дело иницијатор истраживања, простор за формирање ставова и поље моделовања наставних активности и самостално их примењују у циљу развоја међупредметних компетенција уз активо учешће ученика/ца. -препознају значај експресије књижевног дела за интердисциплинарно и тематско планирање и остваривање исхода наставе. -препознају значај примене иновативних техника и алате ИКТ за креирање средине за учење у којој се дешава нова димензија сусрета: писац–дело–читалац. -смишљају поступке самопроцене ученика и оснажују их да постану активни читаоци, истраживачи књижевног дела и развијају процес самоучења.

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Могућности и изазови наставе књижевности
  • Пауза
  • Међупредметне компетенције
  • Захтеви корелације у актуелном наставном процесу и књижевно дело
  • Пауза за ручак
  • Књижевно дело-полазна основа корелације и нове димензије сусрета писац -дело – читалац
  • Истраживачки задаци као подршка у креирању средине за учење и образовних ситуација
  • Пауза
  • Израда методичких концепата за тематско планирање у коме је књижевно дело полазна основа корелације
  • Сумирање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара и то: за ауторске хонораре, путне трошкове и радни материјал