Развојно планирање у вртићу и школи

Каталошки број програма: 724  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229

Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Најдановић Томић, Дипл. педагог, спец..менаџмента у образ., Дечија фондација Песталоци, Представ. у Србијииј; Љиљана Симић, , ОШ "Милан Муњас" Уб; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар , ; Борислава Максимовић, -, - ; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд; Весна Шапоњић, Дипломирани педагог, МПНТР-Пројекат „ Инклузивно предшколско васпитање ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Мирсада Топаловић, дипломирани психолог (VII), -; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет ; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево; Марица Гаврилов, , ; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Едита Сакали, , ОШ ,,Братство јединство“; Јелена Стефановић, Доктор наука – Родне студије, Балетска школа Лујо Давичо, Београд; Лидија Нешић, дипломирани школски психолог педагог, Министарство просвете - Школска управа Лесковац; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Снежана Вуковић, доктор наука, МПНТР

Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Најдановић Томић, Дипл. педагог, спец..менаџмента у образ., Дечија фондација Песталоци, Представ. у Србијииј; Љиљана Симић, , ОШ "Милан Муњас" Уб; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар , ; Борислава Максимовић, -, - ; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд; Весна Шапоњић, Дипломирани педагог, МПНТР-Пројекат „ Инклузивно предшколско васпитање ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Мирсада Топаловић, дипломирани психолог (VII), -; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Александра Милошевић, Доктор педагошких наука, Академија васпит-медиц струковних студија Крушевац; Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет ; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево; Марица Гаврилов, , ; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Владан Сеизовић, Професор педагогије, Школска управа Краљево; Едита Сакали, , ОШ ,,Братство јединство“; Јелена Стефановић, Доктор наука – Родне студије, Балетска школа Лујо Давичо, Београд; Лидија Нешић, дипломирани школски психолог педагог, Министарство просвете - Школска управа Лесковац; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Снежана Вуковић, доктор наука, МПНТР

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Развијање компетенција запослених у образовању за планирање и управљање променом кроз процес израде и реализације развојног плана као законског документа и кључног механизма за унапређивање квалитета рада установе.

Специфични циљеви обуке су: -Унапређивање компетенција учесника за самовредновање рада установа -Оснаживање учесника за организовање консултантивног процеса са свим интересним групама на дефинисању приoритетних развојних циљева -Усвајање техника које подржавају процес развојног планирања -Разумевање структуре развојног плана као документа -Оснаживање за спровођење и праћење развојног плана и евалуацију ефеката развојног планирања

Учесници: • разумеју важност процеса развојног планирања као механизма унапређивања квалитета рада школе/установе • разумеју значај сваке етапе у изради развојног плана • примењују методе и технике потребне за развојно планирање • прихватају обавезност укључивања свих интересних група у процес развојног планирање у установи • оспособљени су да са различитим интересним групама одрже радионицу у циљу испитивања потреба и дефинисања циљева • увиђају везу самовредновања и планирања, имплементације и евалуације развојног плана • умеју да израде развојни план, план активности и план евалуације • познају основне принципе управљања развојним планом • разумеју и примењују тимски рад, делегирање задатака, поделу одговорности

 • 1. дан
  • УВОД У ОБУКУ
  • САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ
  • ПАУЗА
  • АНАЛИЗА РЕСУРСА, МИСИЈА И ВИЗИЈА
  • ПАУЗА
  • ПОТРЕБЕ, ПРИОРИТЕТИ И РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
  • ПАУЗА
  • ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
 • 2. дан
  • УВОД У ДРУГИ ДАН ОБУКЕ
  • АКЦИОНИ ПЛАН
  • ПАУЗА
  • ИЗРАДА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА КАО ДОКУМЕНТА
  • ПАУЗА
  • . ПЛАН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНОСТИ И ВРЕДНОВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
  • ПАУЗА
  • КРИТИЧКА АНАЛИЗА ПРИМЕРА РАЗВОЈНИХ ПЛАНОВА, ЗАКЉУЧЦИ И ЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ

30

дана: 2
бодова: 16

3.500 У цену су укључени радни материјал и прилози, хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом, путни трошкови, смештај водитеља и административни трошкови Организације