Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Каталошки број програма: 86  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194

Слађана Вујичић, sladjana.vujicic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0690278527

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Голубовић-Стојановић, Доктор психологије у организацији, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Голубовић-Стојановић, Доктор психологије у организацији, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др; Маја Цогољевић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стицање и развијање комуникацијских капацитета наставника и сарадника, потребних за унапређивање и одржавање квалитетних међуљудских односа у школи.

Унапређивање капацитета наставника и сарадника за прихватање различитости и развијање флексибилности у међуљудским односима. Обучавање наставника и сарадника за конструктивно вођење дијалога и превазилажење конфликтних ситуација у међусобним односима, као и у односима са ученицима и родитељима. Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности учесника према колегама и ученицима. Јачање компетенција учесника за подстицање комуниколошких компетенција ученика и родитеља, у циљу развијања толеранције, сарадње и хуманистичких идеја. Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности наставника и сарадника за развој социјалних вештина ученика.

Очекује се да ће по завршетку обуке учесници бити оспособљени за успешну и одговорну комуникацијуу школи, засновану на идејама толеранције и међусобног уважавања свих учесника у комуникацији. Очекује се да ће учесници, по завршетку обуке, развијати међусобне професионалне односе у школи, као и подстицајно утицати на развој квалитетних односа међу ученицима. Након завршене обуке, очекује се да ће учесници бити у стању да научене вежбе и радионице из области комуникологије успешно употребе у реализацији наставних и ваннаставних активности. По завршетку обуке, учесници ће бити оспособљени да на време препознају потенцијално конфликтне ситуације у школи, као и да превентивно делују на њихово превазилажење.

 • 1. дан
  • Комуникацијске вештине у школи
  • Пауза
  • Конфликти у школи као шанса за ново учење
  • Пауза за ручак
  • Шест засебних корака у превазилажењу конфликата
  • Пауза
  • Израда припреме за угледни час
  • Евалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1.500 (хиљаду и пет стотина динара) У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.