Остваривање исхода учења у време COVID - a

Каталошки број програма: 656  

Не

Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8 Ниш, abskola@eunet.rs, 018249270, 018526957 , 018249270

Саша Манић, manic.sasa@live.com, 018220424, 063411456

Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш

Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање професионалних компетенција наставника у области реализације наставе оријентисане на исходе у условима пандемије (COVID –а)

Оспособљавање наставника за коришћење одговарајућег модела наставе, избор материјала и метода учења у циљу припреме наставе у време COVID - a Оспособљавање учесника за разумевање улоге и значаја исхода; Оспособљавање наставника за формулисање остваривих и мерљивих исхода у условима пандемије; Оспособљавање учесника да у складу са исходима бирају методе, ресурсе и активности ученика у условима пандемије; Оспособљавање наставника за оцењивање и формулисање критеријума за праћење и вредновање постигнућа у измењеним условима извођења наставе у складу са исходима

Наставник је оспособљен за избор адекватних метода , ресурса и материјала за одређени концепт наставе и учења у условима пандемије (COVID – a); Да интензивније спроводи учење кроз појачану сарадњу између наставника и ученика ; Да примени технике за формулисање критеријума за праћење и вредновање постигнућа у измењеним условима извођења наставе у складу са исходима; Да успешно реализује исходе Програма наставе и учења у складу са промењеним начином реализације наставе у условима пандемије(COVID – a)

 • 1. дан
  • Исходи учења – појам и значај
  • Пауза
  • Проблеми у остваривању исхода учења у време COVID–a и проналажење начина за њихово отклањање
  • Пауза
  • Повезивање исхода и компетенција

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма по учеснику износи 1 800 динара.Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора, порезе, доприносе, трошкове организатора. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш Ана Јанковић, Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.99
2 Основна школа Митрополит Михаило Сокобања Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.99

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.99