Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Каталошки број програма: 952  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839

Маја Милорадовић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017884

Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Катарина Кржељ, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду - Филолошки факултет; Катарина Кржељ, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Борислав Ракочевић, , XIV београдска гимназија, Београд

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подршка и унапређивање наставничких компетенција за планирање наставе немачког језика и праћење постигнућа ученика у складу са обавезујућим докуменатима (стандарди и план и програм)

Планирање наставног процеса у складу са обавезујућим циљевима и исходима; креирање вежби и задатака који су у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика и стиловима учења, и доприносе остваривању исхода. Континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика, (компетентно конципирање тестова за праћење постигнућа ученика у свим језичким вештинара и израда каталога за објективну процену постигнућа у продуктивним вештинама) у складу са законском регулативом и коришћењем важећих докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, исходи, правилници о оцењивању ученика основних и средњих школа)

По завршетку обуке полазници; - познају и разумеју садржаје прописаних докумената из којих се јасно препознаје суштина образовања и сврха наставе страних језика (стандарди постигнућа, програм и пла учења орјентисан на исходе - креирају адекватне вежбе и задатке у складу са знањем, нивоом знања језика и индивидуалним карактеристикама - примењују различите методологије израде тестова и обучени су да састављају тестове и примењују адекватне инструменте за процену постигнућа а у сврху што објективнијег осцењивања у складу са стандардима, програмом и циљевима комуникативне наставе - анализирају и примењују у настави адекватне методе и начине рада са циљем развоја комуникативних компетенција на страном језику

  • 1. дан
    • Rückwärtsplanung –пут од циља и исхода до вежби и задатка

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 РСД, у цену су урачунати трошкови ангажовања реализатора програма, ручaк и освежење за учеснике, радни материјал и закуп простора у коме се програм реализује.