Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Каталошки број програма: 960  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839

Маја Милорадовић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017884

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Јасмина Лелековић, мастер методике француског језика, ОШ „14. октобар“, Барич; Ранка Вујановић, професор немачког језика и књижевности, ОШ „Дринка Павловић“, Београд

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Јасмина Лелековић, мастер методике француског језика, ОШ „14. октобар“, Барич; Ранка Вујановић, професор немачког језика и књижевности, ОШ „Дринка Павловић“, Београд

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање капацитета наставника за примену метода и техника рада у настави страних језика које доприносе усвајању страног језика као средства комуникације у ужем и ширем друштвеном контексту.

Пружање подршке наставницима у разумевању важности контекстуализације језичких садржаја у настави која обезбеђује функционална знања, која је оријентисана на исходе и подразумева оптималну партиципацију и аутономију ученика у учењу; оснаживање капацитета наставника за реализацију наставе која позитивно утиче на развој когнитивних способности ученика трансфер знања и мотивацију за учење; стицање знања и вештина за примену разноврсних метода и техника рада које подразумевају контекстуализацију језичких садржаја, примерену узрасту, интересовањима и потребама ученика и која подстиче критичко мишљење и креативност; подизање свести наставника о неопходности оспособљавања ученика за ефикасну употребу страног језика као средства комуникације.

По завршетку обуке, учесници ће бити оспособљени да: - разумеју разлике између лингвистичког (који је неопходан, али не и довољан за ефикасну употребу језика) и прагматичког (ситуационог) контекста који оспособљава ученике да разумеју и користе језик у складу са друштвеним и културолошким нормама датих комуникативних ситуација; - разумеју предности максималне партиципације ученика у активностима контекстуалног усвајања језичких садржаја; - примењују принципе контекстуалног усвајања језичких садржаја уз максимално укључивање ученика у наставни процес; - подстичу когнитивне вештине, критичко мишљење и креативност и код ученика; - унапреде наставу језика који предају.

 • 1. дан
  • Језички интермецо
  • Не морам да се мучим граматику кад учим
  • Ја у главној улози
  • Маштамо наглас - Одисеја за један час
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови ангажовања реализатора програма, ручaк и освежење за учеснике, радни материјал и закуп простора у коме се програм реализује.