Примена референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1052  

Да

Udruženje kompozitora Srbije, Mišarska 12-14, composas@gmail.com, 0113340894, 062345630

Katarina Lazarević, composas@gmail.com, 0113340894, 062345630

Биљана Лековић, доктор наука – музикологија, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности; Маја Соколовић Игњачевић, Доктор наука, Учитељски факултет; Саша Кесић, Доктор наука, Академија уметности Београд - Слобомир Универзитет

Биљана Лековић, доктор наука – музикологија, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности; Маја Соколовић Игњачевић, Доктор наука, Учитељски факултет; Саша Кесић, Доктор наука, Академија уметности Београд - Слобомир Универзитет

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање учесница и учесника са значајем и могућностима примене референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике.

Упознавање учесница и учесника са важношћу позивања на референце из популарне културе у контексту музичке наставе као значајном фактору који утиче на ученичку мотивацију на часу. Оспособљавање да самостално креирају прилике за примену референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике. Оспособљавање за одабир релевантних, превасходно дигиталних извора садржаја из домена популарне културе. Мотивисање и подстицање наставница и наставника да примере из сфере популарне културе користе свакодневно у настави, у циљу ефикаснијег остваривања наставних планова и програма.

Учесници и учеснице ће разумети утицај и значај примене референци из популарне културе на ученичку мотивацију за активно учешће у настави. Они ће бити припремљени за препознавање и креирање прилика за примену референци из популарне културе у наставном процесу, као и за одабир и коришћење релевантних извора из ове области.

  • 1. недеља
    • Примена референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике – увод
  • 2. недеља
    • Примена референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике – анализа конкретни

30

недеља: 2
бодова: 8

2.000 по учесници/учеснику. У цену је укључена израда уверења о савладаном програму обуке које је организатор дужан да изда учесницима по завршетку обуке и радни материјал.