Употреба имејла и текст-процесора у настави српског језика и књижевности

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 942  

Да

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940

Милан Шиповац, мастер, Осма београдска гимназија

Александра Секулић, Мастер, Институт за књижевност и уметност; Валентина Илић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Весна Николић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Катарина Беговић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Милан Шиповац, мастер, Осма београдска гимназија

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обука наставника за коришћење имејла и текст процесора у настави.

Обука наставника да оспособе ученике како да напишу формални имејл, као главно средство комуникације у професионалном окружењу. Обука наставника како да користе текст-процесоре (Microsoft Word, Libre Office Writer, Google Docs...) за прегледање радова ученика (домаћих радова, матурских, семинарских радова, реферата) и комуникацију на њима унутар ових програма. Семинар је усмерен на развој међупредметних и општих компетенција: комуникација, рад с подацима и информацијама, дигитална компетенција, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини и предузимљивост и предузетничка компетенција.

Полазник ће на крају семинара бити у стању да: научи ученике да прилагоде садржај имејла који шаљу у зависности од тога коме и којом приликом га шаљу; општим правилима писања имејла; пристојности у професионалној коресподенцији; коригује текст у текст-процесорима користећи коментаре и праћење промена у тексту; врати ученику документ са сугестијама; повеже ученичка знања из информатике са наставом српског језика; припреми ученика за даље школовање у смислу писања академског рада и комуникације са професорима; припреми ученика за професионалну комуникацију.

 • 1. недеља
  • Употреба имејла у настави - основна правила
  • Употреба имејла у настави - обраћање, правопис
  • Употреба имејла у настави - вежба
  • Употреба имејла у настави - оцењивање
 • 2. недеља
  • Употреба текст-процесора у настави - упознавање са програмима
  • Употреба текст-процесора у настави - форматирање
  • Употреба текст-процесора у настави - исправљање радова
  • Употреба текст-процесора у настави - оцењивање
  • Завршна дискусија

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику је 1000 РСД. У цену улазе хонорари за модераторе, плаћање интернет-сервиса неопходних за реализацију семинара, као и трошкови организације семинара.