Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Каталошки број програма: 142  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Марија Милинковић, obuke@pedagog.rs , 0668013246, 0668013246

Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд

ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ , седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Наташа Веселиновић, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд“ ; Сашка Стевановић, Мастер педагог, Педагошко друштво Србије

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Побољшање сарадње родитеља и школе кроз унапређење компетенција наставника и одељењског стaрешине за планирање, реализацију и евалуацију сарадње са родитељима.

Упознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина – ученик – родитељ Упознавање одељењских старешина са савременим облицима и садржајима рада са родитељима Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити и на положај ученика у школи Упознавање одељењских старешина са правима и одговорностима родитеља, као и начинима мотивисања родитеља за учешће у животу школе

Учесници, одељењске старешине и предметни наставници имаће више разумевања и емпатије за „проблеме“ родитеља. Учесници ће бити у ситуацији да сагледају ситуације из угла одељењских старешина и из угла родитеља, тако да ће бити више сензибилисани за „проблеме“ родитеља. Учесници ће примените нове облике и садржаје рада у области сарадње са родитељима. Инструменти које се односе на вођење евиденције у раду са родитељима допринеће повећаном нивоу планирања у раду одељењских старешина у области сарадње са родитељима.

 • 1. дан
  • Увод у програм семинара
  • Значај и улога одељенског старешине у савременој школи кроз сарадњу са родитељима
  • Облици и садржаји рада са родитељима
  • Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње родитељ-одељењски старешина- ученик
  • Домаћи задатак - Подршка и оснаживање одељењских старешина за практичну примену, израда сценарија

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 која укључује трошкове радног и потрошног материјал за учеснике, слање предрачуна, уговора и агенде за семинар, израду сертификата, дистрибуцију сертификата на адресу установе, путне трошкове водитеља, по потреби трошкове смештаја водитеља и хонораре за водитеље.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Светозар Марковић”, Цара Душана 2, Краљево Маја Врачар, Наташа Веселиновић 30 3.99
2 ОШ „Војвода Мишић“, Др Милутина Ивковића 4, Београд (Савски венац) Слађана Анђелковић, Маја Врачар 23 3.99
3 Грађевинска школа, Хајдук Станкова 2, Београд Слађана Анђелковић, Маја Врачар 19 3.73

Укупно учесника: 72 | Просечна оцена: 3.9