Слободна зона Јуниор: коришћење филма за међупредментно повезивање у пројектној настави

Каталошки број програма: 736  

Не

Добро удужење, Јованке Радаковић 29М/15, dobroudruzenje@gmail.com, 0113284534

Оливера Ранђић, dobroudruzenje@gmail.com, 0113284534, 0604050485

Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Јелена Јоксимовић, докторка шсихолошких наука, Филозофски факултет, Унивезитет у Београду; Aлександар Вајзнер, Доктор комуникологије, Европски центар за мир и развој, Универзитет за ми; Весна Штрбић, , ; Загорка Аксентијевић, ,

Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Јелена Јоксимовић, докторка шсихолошких наука, Филозофски факултет, Унивезитет у Београду; Aлександар Вајзнер, Доктор комуникологије, Европски центар за мир и развој, Универзитет за ми; Весна Штрбић, , ; Загорка Аксентијевић, ,

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење ефикасности учења и квалитета наставе кроз оснаживање наставника за међупредметно повезивање и преношење функционалног знања уз употребу ангажованог филма као помоћног наставног средства у реализацији интегративне пројектне наставе.

• Јачање професионалних компетенција наставника за припремање и извођење пројектне наставе • Мотивација наставника за проналажење хоризонталне међупредметне повезаности • Остваривање корелације садржаја друштвених предмета и оснаживање наставника за преношење функционалних знања • Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање • Подстицање ученика на креативност и интелектуалну радозналост • Подизање нивоа функционалног знања ученика и развијање способности разумевања и суштинског разумевања наставних садржаја код ученика • Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика

По заврштку обуке очекујемо да ће наставници бити оспособљени да на креативан начин и уз помоћ филмског медија повезују садржаје наставних једница - Подигнут ниво методичких знања наставника релавантних за циљеве наставе. - Наставници ће разумети неопходност међупредемнтог повезивања за обезбеђивање функционалог знања својих ученика - Тимови предметних наставника ће бити оснажени да заједнички креирају наставне и ваннаставне пројектне активности. - Наставник у сарадњи са другим наставницима ће моћи да да осмисли, планира, организује и реализује пројектну наставу. - Наставник ће умети у сарадњи са другим наставницима да примењује пројектну наставу приликом обраде тема или кључних појмова садржаја.

 • 1. дан
  • Увод у програм обуке
  • Пројектна настава - Карактеристике , предности и ограничења, примери добре праксе
  • Пауза
  • Ангажовани филм у пројектној настави
  • Међупредметне компетенције, корелација међу предметима
  • Важност сагледавања корелације између предмета – могућност бављења темом из угла различитих предмета
  • Пауза
  • Филм као основа интердисциплинарног приступа у настави
  • Коришћење филма за међупредментно повезивање у пројектној настави
  • Пауза
  • Евалуација
 • 2. дан
  • Уводна активност – осврт на претходни дан
  • Осмишљавање пројекта уз уважавање међупредметних корелација - 1. део
  • Пауза
  • Осмишљавање пројекта уз уважавање међупредметних корелација - 2. део
  • Пауза
  • Презентација и анализа радова
  • Пауза
  • Евалуација

24

дана: 2
бодова: 15

5000 РСД Цена семинара укључује: - логистичку и административну организацију радионице - сав радни материјал потребан за радионицу - адекватан простор који је технички опремљен за радионицу - освежење, ужине и ручак - рад предавача/модератора *организатор задржава право да у случају промене цене превоза, поремећаја на монетарном тржишту и других непредвиђених околности промени цену семинара.