Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Каталошки број програма: 674  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Ивана Мицић, Мастер менаџер, Школа за развој пословних вештина

Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Ивана Мицић, Мастер менаџер, Школа за развој пословних вештина; Гордана Станковић, Мастер образовних политика, Школска управа Београд

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција запослених у образовању за овладавање знањима и вештинама којима се подстиче развој предузимљивости и оријентације ка предузетништву неопходних за улазак деце у дигитални свет рада у 21.веку.

• Овладавање наставника сетом предузетничких вештина неопходних за подршку ученицима у њиховом каријерном развоју; • Подизање свести о важности развоја предузетничке и дигиталне писмености код деце као основе за лакши улазак деце у свет рада у 21.веку; • Оснаживање наставника да подстичу развој вештина решавања проблема код ученика кроз организовање округлих столова, радионица, дебата, изложби и других облика активности за децу, ученике и родитеље.

Полазници треба да: - разумеју улогу наставника и васпитача у процесу развоја предузетничких, дигиталних и друштвено-емоционалних вештина и компетенција које су деци потребне како би били успешни у послу којим ће се бавити, а сходно потребама тржишта рада; - оспособљени су да знања и вештине стечене на обуци примењују код деце и ученика у подстицању креативног решавања проблема, иновативног деловања, асертивног понашања и предузетничке иницијативе; - препознају рано испољавање предузетничких, социјалних и друштвено-емоционалних вештина и склоности код деце и у сарадњи са родитељима унапређују исте код деце и ученика.

 • 1. дан
  • Радионица 1: „Увод у значај развоја вештина и компетенција код деце“
  • Радионица 2: „Моћ предузимљивости и решавања проблема“
  • Радионица 3: „Улога наставника,васпитача и стручних сарадника у подстицању развоја вештина код деце"
  • Радионица 4: „Дигитални свет рада у 21.веку“
  • Рефлексија, евалуација, затварање семинара и подела сертификата
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Сузана Станковић-Илић, Ивана Мицић 29 3.9
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ивана Мицић, Гордана Станковић 28 3.92

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.91