Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 488  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција наставника у области вредновања рада и постигнућа ученика у функцији подстицања самовредновања и критичког процењивања, са циљем даљег напредовања у развоју.

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за примену различитих модела и поступака вредновања рада и напредовања ученика. Оспособљавање наставника за израду јасних критеријума вредновања и инструмената за вредновање различитих наставних активности. Унапређење компетенција за давање разумљиве повратне информације која ће усмерити ученике ка даљем учењу и напредовању. Оспособљавање наставника за креирање активности којима ће код ученика подстицати самовредновање и критичко процењивање, као и постављање циљева у учењу. Унапређење компетенција за коришћење дигиталних алата који могу унапредити наставни процес у области вредновања.

По завршетку обуке учесници бити способни да: - разумеју значај и најважније врсте вредновања - примењују прописе који се односе на вредновање рада ученика - израде критеријуме вредновања за различите наставне активности - израде инструменте вредновања у оквиру свог наставног предмета - пруже ученицима потпуну, разумљиву повратну информацију о њиховом напредовању - обуче ученике да критички процењују свој рад и рад других ученика - примене поступке вредновања групног рада у учионици и онлајн окружењу - подстакну ученике на постављање циљева у учењу и праћење свог напретка кроз израду портфолија - користе веб алате који им могу олакшати процес вредновања

  • 1. недеља
    • Основи вредновања и израда критеријума за вредновање
  • 2. недеља
    • Учешће ученика у процесу вредновања и постављању циљева у учењу

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Олгица Спасојевић, Марија Јеверичић 17 3.99
2 Олгица Спасојевић, Марија Јеверичић 4 3.98
3 Олгица Спасојевић, Марија Јеверичић 24 3.98
4 Олгица Спасојевић, Марија Јеверичић 6 3.98

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.98