Мотивација ученика за боља постигнућа кроз тематске дане и недеље

Каталошки број програма: 614  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Михаило Јоксимовић, Професор разредне наставе, ОШ "Мито Игумановић“ Косјерић; Милан Ђукић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Дукић“ Београд; Бојана Ерчић, Професор разредне наставе, ОШ "Мито Игумановић" Косјерић

Михаило Јоксимовић, Професор разредне наставе, ОШ "Мито Игумановић“ Косјерић; Милан Ђукић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Дукић“ Београд; Бојана Ерчић, Професор разредне наставе, ОШ "Мито Игумановић" Косјерић

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компентенција просветних радника у циљу квалитетне организације наставе кроз тематске дане и развијање свести за јачање мотивације код ученика у циљу бољих постигнућа.

- Упознавање полазника семинара са теоријским основама важности мотивације у учењу; - Оспособљавање учесника за креирање једног тематског дана или недеље; - Подстицање учесника на развијање пажње, концентрације, критичког начина размишљања, учења путем открића код ученика; - Развијање међупредметних компетенција; - Оснаживање учесника у оквиру тематског садржаја које методе, облике рада и технике доводе до развијања међупредметних компетенција. - Подизање квалитета наставе кроз креативан начин учења и повезивања више наставних предмета.

По завршетку обуке учесници ће: - Бити обучени за планирање наставe кроз повезивање више предмета у оквиру тематске недеље; - Препознати предности оваквог планирања наставе; - Усклађивати наставне садржаје тематског планирања са стратешким документима школе и школским програмом; - Повећати корелацију садржаја различитих наставних предмета; - Бити оспособљени које технике оцењивања могу примењивати кроз тематске активности у циљу праћења напредовања ученика; - Бити оспособљени за евалуацију праћења ефеката рада тематског планирања у оквиру ученичких постигнућа и њихове мотивисаности за рад. - Бити обучени да у оквиру стручних већа издвоје наставне садржаје који могу бити тематски повезани.

 • 1. дан
  • Појам и значај мотивације у настави
  • Пауза
  • Тематски дан
  • Пауза
  • Тематска недеља
  • Закључци и еваулација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.