Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Каталошки број програма: 1101  

Не

Предшколска установа Долина сунцокрета, Јастребачка 43, pudolinasuncokreta@gmail.com, 0642911581, 063619911

Мирсада Џаферовић, pudolinasuncokreta@gmail.com, 021500055, 0642911581

Мирсада Џаферовић, доктор методике наставе, Висока струковна за образовање васпитача у Кикинди

Биљана Стојановић, Доктор наука, Факултет педагошких наука у Јагодини; Бојана Пећо Финџановић, дипломирани мастер психологије, Град Нови Сад, Служба извршних органа; Невена Малешевић, професор, Основна школа Соња маринковић Нови Сад; Мирсада Џаферовић, доктор методике наставе, Висока струковна за образовање васпитача у Кикинди

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Едукација наставног и васпитачког кадра из области педагошке комуникологије о значају и остваривању квалитетне интерперсоналне комуникације утемељење на аксиомима теорије комуникације Paula Watzlawicа и њеном утицају на развој педагошке праксе.

Развијање компетенција за квалитетну комуникацију, кроз интерактивни и недирективни приступ у педагошким ситуацијама; Стицање знања и развијање свести о интерперсоналној комуникацији утемељене на аксиомима теорије комуникације Paula Watzlawicа када: -није могуће не комуницирати, -сваки вид комуникације поседује садржајни и односни аспект, -карактеристику квалитета односа условљава и одређује интерпретација понашања комуникатора, -разликовање и поседовање свести о вербалној у односу на невербалну комуникацију, односно -дистинкцију између симетричне и комплементарне комуникације; -усвајање техника за квалитетан разговор, јачање мотиватора у отежаним ситуацијам, као и толерантног поступања у педагошким ситуацијама и релацијама.

Стицање и продубљивања знања о међуљудској (интерперсоналној) комуникацији, о аксиомима теорије комуникације Paula Watzlawicа; разликовање дисонација и разумевање утицаја на будућу комуникацију; овладаност техникама вођења отвореног вођење разговора применом вештине активног слушања. Квалитетнија комуникација у тимском раду Квалитетнији интерперсонални односи и међусобна комуникација између полазника семинара и њихове средине; разликовање Ти, ЈА, Ми, безличних (аперсоналних) и конгруентних порука; доминантна заступљеност ЈА порука у комуникацији (примена методе ненасилне комуникације).

 • 1. дан
  • УПОЗНАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
  • КОМУНИКАЦИЈА УТЕМЕЉЕНА НА АКСИОМИМА ТЕОРИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ PAULA WATZLAWICA. ШТА ЈЕ КОМУНИКАЦИЈА?
  • ВРСТЕ ПОРУКА У КОМУНИКАЦИЈСКОМ ПРОЦЕСУ: ТИ, ЈА, МИ, БЕЗЛИЧНЕ (аперсоналне) И КОНГРУЕНТНЕ ПОРУКЕ.
  • РАДИОНИЧАРСКИ РАД У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА КВАЛИТЕНТНЕ КОМУНАКЦИЈЕ, ПРИМЕНА ЈА ПОРУКА
  • КОМУНИКАЦИЈА:ФОРМАЛНА-НЕФОРМАЛНА,ИНТЕРНА-ЕКСТЕРНА,АКТИВНА-ПАСИВНА,ХОРИЗОНТАЛНА-ВЕРТИКАЛНА-ДИЈАГОНАЛН
  • ЕВАУЛАЦИЈА УЧЕСНИКА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена 1.950,00 динара по учеснику. Спецификација цене: - радни материјал (папир, маркери, флипчарт папир, хамер, штампани сценарији, штампани дневник пројекта) – 600 дин. - уверења о савладаном програму – 100 дин., - путни трошкови предавача – 250 дин. - надокнаде предавачима – 1000 дин.