Напредовање ученика - резултат тимског рада

Каталошки број програма: 105  

Не

Удружење Едупроф, Браће Радић 152, Суботица, udruzenjeeduprof@gmail.com, 0654100294

Виолета Врцељ Одри, udruzenjeeduprof@gmail.com, 024557403, 0654100294

Бранка Анђеловић, , OШ "Соња Маринковић"; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица

Бранка Анђеловић, , OШ "Соња Маринковић"; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање учесника за остваривање партнерства са родитељима у процесу подстицања развоја ученика у смислу планирања и предузимања усклађених васпито-образовних поступака према ученику.

Оспособити учеснике за израду и примену једноставних инструмената (скале процене, протоколи, чек листе) за процену структуре интелигенције ученика по Гарднеру и процену стила учења. Оспособити учеснике за вођење родитељског састанка у форми интерактивне обуке на теме «Улога родитеља у подстицању интелигенције детета» и «Пут ка ефикасном учењу» Оспособити учеснике за вођење индивидуалних разговора (пријема) са родитељима по установљеном протоколу. Оспособити учеснике за оснаживање родитеља за преузимање активне улоге у процесу подстицања развоја ученика. Подстицање тимског рада у планирању и подстицању напредовања ученика и сагледавање могућих изазова и решења.

Учесници обуке ће бити оспособљени за: - Коришћење алата (скале процене, протоколи, чек листе) за процену психофизичког статуса ученика и за процену стила учења; - Реализацију родитељских састанака у форми интерактивне обуке на тему „Подстицање развоја ученика“ и „Пут ка ефикасном учењу“; - Реализацију пријема за родитеље у чијем фокусу ће бити партнерство са родитељима - Израду индивидуализованог плана за подстицање развоја ученика у сарадњи са родитељима и ученицима; - Мотивисање родитеља да се укључе у процес подстицања развоја ученика.

 • 1. дан
  • Уводне активности - упознавање, очекивања и самоевалуација
  • Израда профила ученика - аспекти развоја,стил учења и врста интелигенције по Гарднеру
  • Планирање пројеката уз коришћење профила ученика
  • Проблеми учења и начини подршке родитељима и ученицима
  • Планирање напредовања ученика
  • Диспозиције за учење
  • Завршне активности
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени: порези и доприноси за ауторски хонорар, евентуални трошкови пута и смештаја за реализаторе, исхрана за учеснике за време обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Ђуро Салај", Суботица Бранка Анђеловић, Виолета Врцељ Одри 30 3.97

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97