СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИМЕНА РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАКСИ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

Каталошки број програма: 1119  

Не

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РС, Cetinjska 5-7, brajkovic.milena63@gmail.com, 0113373490, 0642765403 , 0113373492

Милена Брајковић, brajkovic.milena63@gmail.com, 0113373490, 0642765403, 0113373492

Милена Брајковић, мастер, Прва економска школа

Смиља Крнета, , ; СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, , ; Снежана Крстајић, мастер, Техничка школа "Нови Београд"

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Приближавање ЗОСОВ-а, посебних закона и нижих прописа запосленима кроз сагледавање законског оквира у којем остварују своје право на рад, као и права која проистуичу из рада и на основу рада у области просвете и њихово међусобно повезивање

Повезивање учесталих појавних облика у области радних односа са законском нормом и њихова корелација са одговорношћу запосленог и руководиоца приликом примене правне норме; приближавање законских прописа у образовању конкретној животној ситуацији уз сагледавање могућности превазилажења несугласица применом одређеног прописа; схватање значаја мирног решавања сукоба у области радних односа у оквиру образовне установе; боље разумевање законских обавеза које доприносе унапређењу организације рада школе

Након обуке учесници ће: - усвојити основна знања о својим радним правима - разумети начин примене прописа који задиру у сферу рада - практично применити стечена знања у одговарајућим ситуацијма - разумети начин одлучивања руководиоца и функционисања просветног система у области радних односа - благовремено препознати ситуације у којима може доћи до нарушавања законске равнотеже и превенирати потенцијалне конфликте који могу довести до инспекцијске контроле и судског спора

  • 1. дан
    • Право на рад, заснивање радног односа, права из рада и по основу рада
    • Технолошки вишкови, преузимање запослених и престанак радног односа
    • Повреде радне обавезе, повреде забране, мобинг и дисциплински поступак
    • Правна заштита запослених, мирно решавање радних спорова

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 рсд радни материјал, реализација, материјал за учеснике, трошкови превоза реализатора