Дигитална реализација једне наставне јединице по ADDIE моделу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 499  

Да

Средња школа "Свилајнац", Браће Југовића 10, skolasvilajnac@yahoo.com, 035321408 , 035321408

Јелена Савић, jelena.savich@gmail.com, 035321258, 0647005939

Јелена Савић, , Средња школа "Свилајнац"

Јелена Савић, , Средња школа "Свилајнац"; Ратомир Савић, , Средња школа "Свилајнац"

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење онлајн наставе у Србији као самосталне или као компоненте хибридне наставе.

- унапредити методичке компетенције специфичне за онлајн наставу, - унапредити дигиталне компетенције запослених у образовању, - унапредити компетенције за формативно и сумативно оцењивање, - иновирати наставу масовнијом употребом ЛМС-а Мудл.

После завршене обуке полазници ће бити у стању да: - испланирају наставну јединицу по ADDIE моделу, - да креирају или на други начин реализују садржај, - да реализују инструменте за самоевалуацију ученика (формативно оцењивање), - да мотивишу ученике за рад, - да диференцију наставу, - да развију инструменте за сумативно оцењивање, - да користе неколико могућности ЛМС Мудл.

  • 1. недеља
    • ADDIE модел: Планирање наставне јединице
  • 2. недеља
    • Дизајн дигиталног садржаја
  • 3. недеља
    • Развој инструмената за утврђивање, проширивање/ продубљивање знања и евалуацију

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена је 2400 дин по полазнику. Полазницима се обезбеђује онлајн тренинг, додатна подршка кроз дигиталне материјале, приступ Мудлу у улози предавача, консултације и подршка у имплементацији модела. Цена обухвата трошкове организатора, бруто хонораре аутора, реализатора и администратора ЛМС Мудл.