Заједно до безбедне школе

Каталошки број програма: 57  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700

Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац

Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Ана Поповић Милутиновић, професор педагогије, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Драгана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Kатарина Зајић, Дипломирани васпитач, ПУ “Наша радост”, Александровац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција полазника о обавезама и одговорностима у случајевима било ког облика насиља превентивним деловањем и реаговањем на ситуације насиља кроз партнерски однос свих укључених у живот и рад васпитно образовних институција.

Проширивање знања наставника о факторима који делују на смањење вршњачког насиља; Развијање вештина препознавања различитих облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и спровођење процедура и поступака када се ти облици идентификују; Овладавање могућим стратегијама за превентивно деловање на смањење степена вршњачког насиља. Унапређење компетенција полазника за укључивање родитеља у превентивне активности за смањење вршњачког насиља. Оснаживање запослених у установама да осмисле и спроведу конкретне превентивне активности у својим срединама. Усвајање поступака решавања проблема кроз сарадњу и партнерство са родитељима, колективом и ваншколским институцијама.

Полазници ће бити у стању да: -препознају, разумеју и примењују прописе који регулишу појаву дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; -спроводе процедуре и поступке када се ти облици идентификују; -препознају и реагују на појаву дигиталног насиља; -осмисле и спроведу конкретне превентивне активности у својим срединама - сарађују са родитељима, колективом и ваншколским институцијама у циљу превенције и решавања насилних ситуација.

 • 1. дан
  • Увод
  • Облици насиља међу вршњацима
  • Пауза
  • Фактори који утичу на појаву и смањење вршњачког насиља
  • Пауза
  • Заједно кроз превенцију
  • Пауза
  • Шта када се насиље догоди?
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500