ЧИТАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ МЛАДОГ ЧИТАОЦА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Каталошки број програма: 945  

Не

Учитељски факултет Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, Београд, dekanat@uf.bg.ac.rs, 0113615225, 0112686787 , 0112641060

Бојан Марковић, bojan.markovic1@gmail.com, 062288524, 062288524

Валерија Јанићијевић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет у Београду

Бојан Марковић, Доктор наука – филолошке науке, Учитељски факултет у Београду; Валерија Јанићијевић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет у Београду; Бојана Маринковић, професор разредне наставе, Завод за унапређивање образовања и васпитања; Лола Стојановић, мастер проф. српског јез. и књижевност, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Милена Митровић, професор разредне наставе – мастер, Учитељски факултет у Београду

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање знања и развијање вештина учитеља за подстицање ученичког читања, доживљавања, тумачења и разумевања књижевних и некњижевних текстова; оспособљавање учитеља за изграђивање читалачких навика ученика и развијања љубави према читању.

Јачање свести о значају и улози читања у васпитању и образовању ученика. Продубљивање знања учитеља о врстама читања у настави. Проширивање знања о основним књижевнотеоријским појмовима и методичким поступцима који су у вези са читањем (функционално читање, читање из задовољства и сл.). Упознавање са врстама функционалних и књижевноуметничких текстова. Оспособљавање за тумачење обавезних програмских текстова, као и за одабир, читање и тумачење текстова из допунског и слободног избора. Овладавање вештинама за осмишљавање начина мотивисања ученика на читање – афирмисање читања. Развијање међупредметних компетенција у оквирима задатог читања. Подстицање читања ван учионице и могућности за међупредметно повезовање.

Учитељ наводи значај и улогу читања у васпитању и образовању ученика. Познаје врсте читања у настави, врсте и функцију текстова. Познаје основне књижевнотеоријске појмове и влада методичким поступцима који су у вези са читањем. Има изграђене критеријуме за одабир и методички приступ одговарајућим текстовима из обавезне лектире, допунског и слободног избора. Поседује вештине за осмишљавање начина за мотивисање ученика на читање, могућности за међупредметно повезивање и умрежавање школе као примарног места читања са заједницом (библиотека, установе културе, породица). Осмишљава активности за развој међупредметних компетенција у оквирима задатог читања. Истакне књижевне, идејне и васпитне вредности текста у циљу обликовања младог читаоца.

 • 1. дан
  • Увод у појмове који су у вези са читањем
  • Пауза
  • Кретирујими одабира дела из лектире и методичких поступака у читању и тумачењу дела
  • Пауза за ручак
  • Примери из савремене праксе који имају за циљ подстицање читања
  • Пауза
  • Израда задатака на тему „Од читања се расте“ (групни рад)

30

дана: 1
бодова: 8

3000