НАСТАВА ЗАСНОВАНА НА МЕЂУСОБНОМ РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 618  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Драгиша Вучинић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Татјана Компировић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Приштини са привр.сед. у КМ; Драгиша Вучинић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање и унапређивање професионалних компентенција наставника за реализацију образовног и васпитног рада вишег квалитативног нивоа оснаживањем међусобног разумевања, интеракције и сарадње водећих актера процеса образовања – наставника и ученика.

- Унапређивање педагошких компентенција наставника у области наставе засноване на међусобној сарадњи и разумевању, као основе за остваривање вишег нивоа постигнућа ученика. - Развијање компентенција за креирање позитивне наставне климе и активно учешће ученика у учењу. - Развијање компетенција наставника за креирање отвореног и искреног односа наставника и ученика у свим сегментима наставе (планирање и припремање; реализација наставе; вредновање и самовредновање наставног рада; ваннаставне активности). - Развијање компетенција наставника за разумевање потреба ученика и превазилажење проблема и потешкоћа у учењу. - Развијање компетенција прилагођавања наставе интересовањима ученика у функцији оснаживања жеље за самоучењем и самоостваривањем.

На теоријском плану - проширивање професионалних знања о организацији и реализацији наставе усмерене на међусобној сарадњи и разумевању, на потребе и проблеме ученика, њихове индивидуалне разлике и интересовања, чиме се омогућава и доприноси ефикаснијем учењу и сазнавању. На практичном плану – допринос практичном раду наставника, у смислу развијања компентенција примене стечених знања у оквиру комуникационих и мотивационих способности, компентенција за процену и разумевање индивидуалних разлика својих ученика (способности, вештине, тешкоће и проблеми у учењу), компентенција за примену неформалног и информалног начина поучавања (кооперативно учење, откривајућа настава, проблемска настава, истраживачки рад и сл.).

 • 1. дан
  • (1) Појмовно одређење наставе усмерене ка међусобној сарадњи и разумевању
  • Пауза
  • (2) Комуникација у настави усмереној на међусобној сарадњи и разумевању
  • Пауза
  • (3) Значај интеракције у циљу остваривања вишег нивоа образовних постигнућа
  • Пауза
  • (4) Педагошка клима у функцији организације наставе засноване на сарадњи
 • 2. дан
  • (5) Подстицање и пружање подршке ученицима у учењу
  • Пауза
  • (6) Развијање интересовања у функцији унапређења постигнућа у учењу
  • Пауза
  • (7) Стилови наставног рада у функцији изградње поверења и сарадње у учионици
  • Пауза
  • (8) Подстицање сарадње и разумевања у ваннаставним активностима

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ цене ,по учеснику, износи 2.860 динара. у бруто износ цене урачунати су износи пореза и доприноса, хонорари за реализаторе, путни трошкови, пратећи материјал и штампање сертификата за учеснике.