Интерактивни приступ раздвајању смеша и израчунавањима у хемији

Каталошки број програма: 896  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Маја Шумар Ристовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Маја Шумар Ристовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Хемијски факултет; Aлександра Стијачић, Дипломирани хемичар, О.Ш.“Лаза Костић“, Београд

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника приступу класификације смеша, раздвајању смеша, одређивању квантитативног састава раствора и осталих израчунавања у Хемији.

Обучавање наставника за конструктиван приступ реализацији различитих огледа (дем., лабораторијских) у оквиру наставних јединица које се односе на смеше, њихову класификацију и раздвајање. Оспособљавање учесника да разумеју и пренесу практичну примену и сврсисходност израчунавања у хемији, да развију систем решавања рачунских проблема, и да се усаврше у састављању рачунских задатака према циљевима и исходима из Програма наставе и учења Хемија за основну школу, и образовним стандардима. Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, процес учења занимљивијим, а стечена знања применљивим у пракси. Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања.

По завршетку обуке очекује се унапређење нивоа стручних компетенција наставника. Наставници ће бити методички оспособљени за припрему и примену следећих тема: - Смеше – класификација - Смеше – раздвајање - Раствори – хомогене смеше; - Растварање и растворљивост; - Масени процентни састав смеше; - Релативна атомска и релативна молекулса маса; - Количина супстанце; - Моларна маса; - Закон сталних односа маса; - Масени процентни састав једињења; - Израчунавања на основу једначина хемијских реакција. Савладавањем и применом стечених вештина у обради ових тема наставник ће утицати на повећање мотивисаности ученика за изучавање наставних садржаја и његово разумевање.

 • 1. дан
  • Интерактивни приступ класификовању и раздвајању смеша
  • пауза
  • Интерактивни приступ израчунавањима у хемији
  • пауза
  • Интерактивни приступ израчунавањима у хемији – израда конкретних задатака
  • пауза
  • Округли сто

30

дана: 1
бодова: 8

2500 (укључени трошкови материјала и освежење)